TIEÁP NHAÄN PHAÛN AÙNH, KIEÁN NGHÒ VEÀ QUY ÑÒNH HAØNH CHÍNH

Phoøng Kieåm soaùt thuû tuïc haønh chính, Sôû Tö phaùp Thaønh phoá Hoà Chí Minh mong nhaän ñöôïc phaûn aùnh, kieán nghò cuûa caù nhaân, toå chöùc veà quy ñònh laønh chính theo caùc noäi dung sau ñaây:

- Nhöõng vöôùng maéc cuï theå trong thöïc hieän quy ñònh haønh chính do haønh vi chaäm treã, gaây phieàn haø hoaëc khoâng thöïc hieän, thöïc hieän khoâng ñuùng quy ñònh haønh chính cuûa cô quan, caùn boä, coâng chöùc nhaø nöôùc nhö: töø choái thöïc hieän, keùo daøi thôøi gian thöïc hieän thuû tuïc haønh chính; töï yù yeâu caàu, boå sung, ñaët theâm hoà sô, giaáy tôø ngoaøi quy ñònh cuûa phaùp luaät; saùch nhieãu, gaây phieàn haø, ñuøn ñaåy traùch nhieäm; khoâng nieâm yeát coâng khai, minh baïch thuû tuïc haønh chính hoaëc nieâm yeát coâng khai khoâng ñaày ñuû caùc thuû tuïc haønh chính taïi nôi giaûi quyeát thuû tuïc haønh chính; thuû tuïc haønh chính ñöôïc nieâm yeát coâng khai ñaõ heát hieäu löïc thi haønh hoaëc traùi vôùi noäi dung thuû tuïc haønh chính ñöôïc ñaêng taûi treân cô sôû döõ lieäu quoác gia veà thuû tuïc haønh chính… 

- Quy ñònh haønh chính khoâng phuø hôïp vôùi thöïc teá; khoâng ñoàng boä, thieáu thoáng nhaát; khoâng hôïp phaùp hoaëc traùi vôùi caùc ñieàu öôùc quoác teá maø Vieät Nam ñaõ kyù keát hoaëc gia nhaäp; nhöõng vaán ñeà khaùc lieân quan ñeán quy ñònh haønh chính.

- Ñeà xuaát phöông aùn xöû lyù nhöõng phaûn aùnh neâu treân hoaëc coù saùng kieán ban haønh môùi quy ñònh haønh chính lieân quan ñeán hoaït ñoäng kinh doanh, ñôøi soáng nhaân daân.

Phaûn aùnh, kieán nghò ñöôïc göûi hoaëc lieân heä theo ñòa chæ sau:

- Phoøng Kieåm soaùt thuû tuïc haønh chính – Sôû Tö phaùp

- Soá 141 – 143 ñöôøng Pasteur, Phöôøng 6, Quaän 3, Thaønh phoá Hoà Chí Minh

- Soá ñieän thoaïi chuyeân duøng: (08) 38.230.436

- Soá Fax: (08) 38.243.155

- Ñòa chæ thö ñieän töû: kstthc.stp@tphcm.gov.vn

Löu yù:

- Phaûn aùnh, kieán nghò phaûi söû duïng ngoân ngöõ tieáng Vieät; ghi roõ noäi dung phaûn aùnh, kieán nghò;

- Ghi roõ teân, ñòa chæ, soá ñieän thoaïi (hoaëc ñòa chæ thö tín) cuûa caù nhaân, toå chöùc coù phaûn aùnh, kieán nghò;

- Khoâng tieáp nhaän phaûn aùnh, kieán nghò lieân quan ñeán khieáu naïi, toá caùo vaø giaûi quyeát khieáu naïi, toá caùo. 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/