Số lượt truy cập
22219201
Phát triển đô thị
Thông báo mời gọi đầu tư dự án phát triển nhà ở Dự án Khu dân cư tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ) (1/7/2016 08:35)

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Quyết định số 4798/QĐ-UBND ngày 04/9/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Bắc, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (nội dung quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc, giao thông);

Căn cứ Công văn số 743/UBND ngày 15/5/2014, Công văn số 29/UBND ngày 08/01/2015 và Công văn số 2092/UBND ngày 26/10/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về việc cung cấp các nội dung thông tin Dự án Khu dân cư tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (diện tích 123.609m2).

         Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 7812/UBND-ĐTMT ngày 10/12/2015 về thông báo mời gọi chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở đối với Dự án Khu dân cư tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh;

         Căn cứ ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 805/BXD-QLN ngày 05/5/2016 về hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

         Sở Xây dựng thông báo công khai các thông tin của Dự án Khu dân cư tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh trên Cổng thông tin điện tử (Website) của Sở Xây dựng để các nhà đầu tư có cơ sở đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở như sau:

1/- Về vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng sử dụng đất

1.1 Vị trí: thuộc xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (Ranh giới khu đất được xác định theo Bản đồ hiện trạng vị trí tỷ lệ 1/2000 do Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Đo đạc Trường Phát lập ngày 23/10/2013).

Ranh giới:

+ Phía Đông giáp      : Đất dân cư xây dựng mới;

+ Phía Tây giáp         : Dự án nhà vườn của Công ty Triển Phong đã được phê duyệt;

+ Phía Nam giáp       : Đường Ông Niệm (lộ giới 25m);

+ Phía Bắc giáp         : Rạch Thủ Đảo và hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện 110 KV.

          1.2 Diện tích: Khoảng 12,3609ha.

            1.3 Hiện trạng sử dụng đất

Căn cứ Công văn số 29/UBND ngày 08/01/2015 và Công văn số 2092/UBND ngày 26/10/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, hiện trạng sử dụng đất như sau:

          - Đối chiếu tài liệu địa chính và thực tế thì hiện trạng khu đất chủ yếu là đất nông nghiệp (cây bần và dừa lá);

- Theo kết quả sơ bộ làm việc với Công ty TNHH Dịch vụ Triển Phong và Ủy ban nhân dân xã Phong Phú (Biên bản làm việc ngày 31 tháng 10 năm 2014 và Biên bản làm việc ngày 12 tháng 11 năm 2014), diện tích đất Công ty TNHH Dịch vụ Triển Phong đã thực hiện thỏa thuận bồi thường khoảng 82.714m2 (chiếm tỷ lệ 66,91%) cho 11 hộ dân;

- Diện tích đất còn lại chưa thỏa thuận bồi thường khoảng 32.905m2 (chiếm tỷ lệ 26,62%), khoảng 10 hộ bị ảnh hưởng; hiện trạng là đất trống, cây bần và dừa lá, không có nhà ở;

- Theo Bản đồ hiện trạng vị trí tỷ lệ 1/2000 do Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Đo đạc Trường Phát lập ngày 23/10/2013, diện tích đất do Nhà nước trực tiếp quản lý tại dự án (đất rạch, đất đường giao thông) khoảng 5.794,7m2; Tuy nhiên, hiện nay Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất chưa được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm định, do đó số liệu mang tính chất tương đối. Về nguyên tắc, sau khi dự án có chủ đầu tư được lựa chọn và được Ủy ban nhân dân thành phố giao đất chính thức thì số liệu diện tích đất do Nhà nước trực tiếp quản lý (đất rạch, đất đường giao thông) sẽ là cơ sở pháp lý để xác định trách nhiệm của chủ đầu tư.

          2/- Chủ trương thực hiện

          Mời gọi đầu tư và tổ chức thực hiện thủ tục đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư Dự án Khu dân cư tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở và Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị.

          3/- Mục tiêu dự án

- Đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân huyện Bình Chánh và thành phố Hồ Chí Minh.

- Cụ thể hoá những định hướng xây dựng và phát triển của quy hoạch chung, quy hoạch phân khu trên địa bàn huyện Bình Chánh đã được phê duyệt.

4/- Phương thức lựa chọn chủ đầu tư: Đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư.

5/- Cơ cấu sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc

Theo Quyết định số 4798/QĐ-UBND ngày 04/9/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Bắc, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (nội dung quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc, giao thông) Công văn số 743/UBND ngày 15/5/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, phân khu chức năng và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án quy định cụ thể như sau:

 

STT

Chức năng

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m²)

Dân số (người)

Mật độ xây dựng (%)

Tầng cao tối đa (tầng)

Hệ số sử dụng đất (lần)

A.

Đất đơn vị ở

 

 

 

 

 

 

1.

Đất nhóm nhà ở

 

66.305,0

Khoảng 3.720

32.01

 

 

1.1.

Nhóm nhà ở xây dựng mới thấp tầng

+ Phương thức đầu tư: Nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng và khai thác theo hình thức xã hội hóa (đầu tư, quản lý, khai thác sử dụng theo quy định).

 

26.495,4

 

35

 

1.1

a)

- Nhóm nhà ở xây dựng mới thấp tầng (Nhà vườn)

II.2.2

8.224,5

Khoảng 175

35

3

1.05

b)

Nhóm nhà ở xây dựng mới thấp tầng (Nhà vườn)

II.2.3

5.700,0

Khoảng 121

35

3

1.05

c)

Nhóm nhà ở xây dựng mới thấp tầng (Nhà vườn)

II.2.4

10.200,0

Khoảng 217

35

3

1.05

d)

Nhóm nhà ở xây dựng mới thấp tầng (Nhà vườn)

II.2.7

2.371,0

Khoảng 50

35

3

1.05

1.2.

Nhóm nhà ở xây dựng mới cao tầng sử dụng hỗn hợp

+ Phương thức đầu tư: Nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng và khai thác theo hình thức xã hội hóa (đầu tư, quản lý, khai thác sử dụng theo quy định).

 

39.809,6

 

30

 

4.5

a)

Nhóm nhà ở xây dựng mới cao tầng sử dụng hỗn hợp

II.3.1

6.800,0

Khoảng 538

30

15

4.5

b)

Nhóm nhà ở xây dựng mới cao tầng sử dụng hỗn hợp

II.3.2

6.800,0

Khoảng 538

30

15

4.5

c)

Nhóm nhà ở xây dựng mới cao tầng sử dụng hỗn hợp

II.3.3

12.409,6

Khoảng 985

30

15

4.5

d)

Nhóm nhà ở xây dựng mới cao tầng sử dụng hỗn hợp

II.3.4

13.800,0

Khoảng 1095

30

15

4.5

2.

Đất công trình dịch vụ

+ Phương thức đầu tư: Nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng và khai thác theo hình thức xã hội hóa (đầu tư, quản lý, khai thác sử dụng theo quy định).

 

10.011,4

 

 

 

1.07

2.1.

Trường mầm non

+ Phương thức đầu tư: Nhà đầu tư chịu trách nhiệm xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, và bàn giao cho các cơ quan chức năng để triển khai đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt.

 

II.4.1

5.511,4

 

40

2

0.8

2.2.

Đất y tế

+ Phương thức đầu tư: Nhà đầu tư chịu trách nhiệm xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, và bàn giao cho các cơ quan chức năng để triển khai đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt.

II.6.1

4.500,0

 

40

2

0.8

3.

Đất cây xanh sử dụng công cộng

 

285,8

 

5

1

0.05

 

Đất cây xanh sử dụng công cộng

II.8.1

285,8

 

5

1

0.05

B.

Đất ngoài đơn vị ở

 

1.807,8

 

 

 

 

1.

Đất hành lang trên bờ rạch

II.12.2

1.192,7

 

 

 

 

2.

Đất hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện 220 KV

II.11.1

312,9

 

 

 

 

3.

Mặt nước

II.16.1

302,2

 

 

 

 

          6/- Phương án tổng thể về bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạm cư

Tại Công văn số 29/UBND ngày 03/01/2015, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh có ý kiến về phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho hộ gia đình cá nhân có đất bị ảnh hưởng trong dự án như sau:

Dự án thuộc trường hợp Nhà nước không ban hành Quyết định thu hồi đất, chủ đầu tư phải tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất của người sử dụng đất trong dự án. Chủ đầu tư cần có phương án cụ thể linh hoạt, nhiều phương thức không trái pháp luật để hiệp thương nhằm đạt sự đồng thuận của các chủ sử dụng đất bị ảnh hưởng dự án, các phương thức có thể xem xét như sau:

- Chủ đầu tư tự thỏa thuận nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của các hộ sử dụng đất trong dự án; 

- Chủ đầu tư thỏa thuận bồi thường bằng tiền, hộ gia đình, cá nhân có đất trong dự án nhận tiền và tự tìm nơi ở mới;

- Chủ đầu tư thỏa thuận hoán đổi đất ở tái định cư tại chỗ hay tái định cư ở dự án khác; thỏa thuận phương thức tạm cư bằng tiền hoặc vị trí đất phù hợp;

- Chủ đầu tư có thể kết hợp nhiều phương thức thỏa thuận nêu trên hoặc các phương thức linh hoạt khác không trái pháp luật.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Chủ đầu tư được chọn cần có cam kết về tiến độ thực hiện nhưng không quá 12 tháng.

7/- Về kế hoạch sử dụng đất 

Tại Công văn số 29/UBND ngày 03/01/2015, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh có ý kiến như sau:

Thuộc khu vực đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Bắc xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (nội dung quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc, giao thông) theo Quyết định số 4798/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2013 và đã được Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh tổ chức công bố công khai theo quy định (Thông báo số 375/TB-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh).

8/- Về nghĩa vụ tài chính liên quan

- Về tiền sử dụng đất ở: đóng tiền sử dụng đất theo quy định của nhà nước.

- Các nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí theo quy định khi hoạt động đầu tư.

9/- Nguồn vốn thực hiện dự án

Chủ đầu tư sử dụng mọi nguồn vốn phù hợp quy định của pháp luật (không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước), để đầu tư xây dựng theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

10/- Về tiến độ thực hiện dự án

- Về bồi thường giải phóng mặt bằng: dự kiến khoảng 01 năm;

- Thời gian xây dựng hoàn thành dự án: dự kiến khoảng 03 năm.

11/- Về kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và san lấp rạch

11.1 Về kết nối hạ tầng kỹ thuật

Khu đất thực hiện dự án được kết nối trực tiếp với đường Ông Niệm (lộ giới 25m; hiện trạng là đường đất, hiện hữu khoảng 5,0m).

Theo ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh tại Công văn số 743/UBND ngày 15/5/2014:

- Về giao thông: Đề nghị thực hiện theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Bắc xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (nội dung quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc và giao thông) được duyệt và đảm bảo kết nối giao thông tại đường Ông Niệm, đường có ký hiệu số 11, đường có ký hiệu số 18 với 02 dự án Khu nhà vườn sinh thái 1 và 2 được duyệt (do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Triển Phong làm chủ đầu tư) và khu vực xung quanh.

11.2 Về kết nối hạ tầng xã hội

Theo ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh tại Công văn số 743/UBND ngày 15/5/2014, tại dự án có các hạng mục công trình công cộng như sau:

* Trường mầm non

- Diện tích đất                  : 5.511,4m2;

- Mật độ xây dựng           : 40%;

- Tầng cao tối đa             : 02 tầng;

- Hệ số sử dụng đất         : 0,8.

* Trung tâm y tế

- Diện tích đất                  : 4.500m2;

- Mật độ xây dựng           : 40%;

- Tầng cao tối đa             : 02 tầng;

- Hệ số sử dụng đất         : 0,8.

11.3 Về san lấp rạch

Theo Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất, trong dự án có một phần diện tích đất rạch hiện hữu. Phía sau dự án có một phần tiếp xúc với rạch Thủ Đảo.

Đơn vị được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục về san lấp sông, kênh, rạch, đầm, hồ công cộng (nếu có) và chỉ được phép tiến hành san lấp khi đảm bảo các điều kiện khởi công theo quy định. Khi san lấp mặt bằng triển khai thực hiện dự án, chú ý thực hiện đồng bộ các biện pháp ngăn ngừa ngập úng cục bộ tại các khu dân cư hiện hữu xung quanh. Việc xây dựng hồ điều tiết và cống thoát nước theo quy hoạch và thiết kế được duyệt phải đảm bảo thực hiện chức năng điều tiết và thoát nước.

          12/- Quản lý, vận hành và khai thác dự án sau khi xây dựng

          12.1 Đối với hạng mục hạ tầng kỹ thuật

          Các hạng mục Hạ tầng kỹ thuật như: san nền, giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, trạm điện, trạm cấp nước, trạm xử lý nước thải, Chủ đầu tư có trách nhiệm thi công hoàn chỉnh theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt đồng thời quản lý, bảo trì cho đến khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu, tiếp nhận theo quy định pháp luật hiện hành.

            12.2 Đối với hạng mục nhà ở

          Nhà ở thương mại: Chủ đầu tư quản lý, khai thác vận hành và kinh doanh nhà ở sau khi hoàn tất việc xây dựng nhà ở theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội.

          Việc quản lý vận hành công trình nhà chung cư sau khi đưa vào sử dụng theo đúng nội dung Chương 7 về quản lý sử dụng nhà ở chung cư của Luật nhà ở số 65/2014/QH13 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016  của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

          12.3 Nghĩa vụ của nhà đầu tư về đất xây dựng nhà ở xã hội

          Thực hiện theo điều 5 của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về Phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Theo đó, Nhà đầu tư phải dành 20% tổng diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội.

          - Vị trí: Chủ đầu tư xác định vị trí cụ thể trong đồ án quy hoạch chi tiết 1/500:

          - Diện tích: 66.305m2 * 20% = 13.261m2

Xác định phương thức đầu tư theo 02 phương thức sau:

- Phương thức 01: Chủ đầu tư đầu tư hoàn chỉnh các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và bàn giao diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật để tiến hành mời gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa.

- Phương thức 02: Chủ đầu tư được lựa chọn chịu trách nhiệm đầu tư hoàn chỉnh Nhà ở xã hội trong dự án theo quy hoạch được duyệt, được hưởng các chính sách ưu đãi của chủ đầu tư nhà ở xã hội theo quy định hiện hành.

            12.4 Đối với hạng mục công trình thương mại dịch vụ

Chủ đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng và vận hành theo quy định.

          13/- Về nghĩa vụ của chủ đầu tư

13.1 Sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận công nhận làm Chủ đầu tư dự án, Nhà đầu tư được lựa chọn phải thực hiện nộp bảo lãnh thực hiện Hợp đồng theo quy định của Luật Đấu thầu từ 1% - 3% Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án theo đúng quy định tại Điều 72 Luật Đấu thầu 2013 và ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1363/SKHĐT-ĐKĐT ngày 26/02/2016, trong thời hạn 30 (ba mươi ngày) làm việc kể từ ngày được công nhận làm chủ đầu tư dự án. Quá thời hạn trên, Nhà đầu tư được lựa chọn vẫn chưa thực hiện nộp bảo lãnh thực hiện Hợp đồng theo quy định sẽ bị thu hồi văn bản công nhận chủ đầu tư dự án.

Trong trường hợp, nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án hoặc tiến độ triển khai dự án không đảm bảo theo yêu cầu, thì nhà đầu tư sẽ bị xem xét, xử lý tiền nộp bảo lãnh thực hiện Hợp đồng theo quy định.

13.2 Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Chủ đầu tư đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt, kể cả việc đấu nối và bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để quản lý theo quy định.

13.3 Đối với công viên cây xanh sử dụng công cộng; Chủ đầu tư đầu tư xây dựng hoàn chỉnh công trình, bàn giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

13.4 Chủ đầu tư đầu tư chịu trách nhiệm xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, và bàn giao các hạng mục Trường mầm non và Trung tâm y tế cho các cơ quan chức năng để triển khai đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt.

13.5 Chủ đầu tư dự án phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục về san lấp sông, kênh, rạch, đầm, hồ công cộng (nếu có) và chỉ được phép tiến hành san lấp khi đảm bảo các điều kiện khởi công theo quy định. Khi san lấp mặt bằng triển khai dự án, chú ý thực hiện đồng bộ các biện pháp ngăn ngừa ngập úng cục bộ tại các khu dân cư hiện hữu xung quanh. Việc xây dựng hồ điều tiết và cống thoát nước theo quy hoạch và thiết kế được duyệt phải đảm bảo thực hiện chức năng điều tiết và thoát nước.

13.6 Đối với hạng mục nhà ở xã hội: Chủ đầu tư thực hiện theo phương thức đầu tư đã nêu trong Mục 12.3.

13.7 Nộp tiền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính khác đối với nhà nước.

14/ Về quyền lợi của chủ đầu tư

          14.1 Chủ đầu tư được đầu tư, khai thác theo đúng quy hoạch được duyệt và theo quy định của pháp luật đối với các hạng mục thuộc Đất nhóm nhà ở xây mới thấp tầng (II.2.2, II.2.3, II.2.4, II.2.7), Đất nhóm nhà ở xây mới cao tầng sử dụng hỗn hợp (II.3.1, II.3.2, II.3.3, II.3.4). Sau khi đã xác định cụ thể vị trí 20% tổng diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội trong đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về Phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

14.2 Chủ đầu tư được đầu tư, khai thác theo đúng quy hoạch được duyệt và theo quy định của pháp luật đối với các hạng mục thuộc Đất công trình dịch vụ.

15/ Về nghĩa vụ của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh chịu trách nhiệm giám sát việc đầu tư xây dựng của Chủ đầu tư đối với toàn bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và các công trình trên đất thuộc Dự án Khu dân cư tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh theo đúng quy hoạch được duyệt, đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với khu vực hiện hữu.

16/- Điều kiện đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án đối với khu đất chưa hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Căn cứ tại Điểm a, Khoản 1, Điều 13 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ, quy định: “a) Đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại tại khu vực chưa thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này;

- Về điều kiện để nhà đầu tư tham gia dự thầu

Căn cứ tại Khoản 3, Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ, quy định:

a) Phải có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 12 của Nghị định này;

b) Có tổng mức đầu tư của dự án do nhà đầu tư tự đề xuất trong hồ sơ dự thầu không thấp hơn tổng mức đầu tư tạm tính của dự án nêu trong hồ sơ mời thầu (sau đây gọi chung là giá sàn);

c) Có các đề xuất về nội dung dự án theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 của Nghị định này;

d) Có khả năng huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện dự án;

đ) Có hồ sơ dự thầu theo quy định tại khoản 4 Điều này;

e) Nộp kinh phí bảo đảm dự thầu tương đương 3% giá sàn quy định trong hồ sơ mời thầu.

Căn cứ Điều 16 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ, quy định:

1. Đối với chủ đầu tư là cơ quan nhà nước:

a) Có chức năng phù hợp với việc thực hiện dự án;

b) Có đề xuất dự án hợp lý, phù hợp quy hoạch và kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị.

2. Đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp:

“a) Có đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp phù hợp với việc thực hiện dự án và đủ điều kiện theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản (nếu dự án có sản phẩm kinh doanh);

d) Có đề xuất dự án hợp lý, phù hợp với quy hoạch và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị;

đ) Có đội ngũ cán bộ quản lý và nhân lực đủ năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm và cam kết bảo đảm thực hiện dự án đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt.

3. Đối với chủ đầu tư là tổ chức chính trị, chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp:

a) Có chức năng phù hợp với việc thực hiện dự án;

b) Có đề xuất dự án hợp lý, phù hợp quy hoạch và kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị;

c) Chỉ được thực hiện dự án trong phạm vi sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao quản lý sử dụng để phục vụ các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao”.

Căn cứ Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2320/BXD-QLN ngày 22/9/2014, quy định điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư được quy định như sau:

a) Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên;

b) Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

Vốn đầu tư thuộc sở hữu của chủ đầu tư quy định tại các Điểm a và b nêu trên phải là vốn thực có của chủ đầu tư tính đến năm trước liền kề với năm chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị được thể hiện trong báo cáo tài chính của chủ đầu tư năm trước liền kề với năm lập dự án (cụ thể là vào thời điểm 31/12/2015) và phải được tổ chức kiểm toán độc lập (có tên trong Danh sách Doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện được thực hiện nghiệp vụ kiểm toán năm 2016 của Bộ Tài chính) kiểm toán độc lập xác nhận. Trường hợp doanh nghiệp và hợp tác xã mới thành lập thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Về thời gian tiếp nhận, nơi đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án

Căn cứ tại Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ, quy định: “2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố công khai các thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có từ hai nhà đầu tư trở lên có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 12 của Nghị định này có văn bản gửi Sở Xây dựng đăng ký làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thì Sở Xây dựng phải công bố công khai trên Website của Sở danh sách các nhà đầu tư, thông báo cho các nhà đầu tư biết để chuẩn bị hồ sơ dự thầu và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư theo quy định tại Điều này.”.

Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án trong thời gian 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin.

17/ Nơi đăng ký tham gia

- Tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Sở Xây dựng (Trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần).

- Địa chỉ Sở Xây dựng: 60 đường Trương Định, phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh./.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/