Thông tin chỉ đạo điều hành
1.
Kế hoạch số 870/KH-SXD-VP của Sở Xây dựng ngày 17/01/2018 về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 tại Sở Xây dựng
2.
Quyết định số 77/QĐ-SXD-VP của Giám đốc Sở Xây dựng ngày 17/01/2018 ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Sở Xây dựng
3.
Kế hoạch số 969/KH-SXD-VP của Sở Xây dựng ngày 19/01/2018 về tổ chức thực hiện nhiệm vụ Sở Xây dựng năm 2018
4.
Thông báo số 20199/TB-SXD-VP ngày 25/12/2017 về việc chủ động đối phó Bão số 16
5.
Quyết định số 6070/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng của Sở Xây dựng
6.
Kế hoạch tổ chức tổng kết, đánh giá thực trạng việc áp dụng định mức, đơn giá xây dựng cơ bản để lập dự toán xây dựng công trình đối với các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
7.
Quyết định số 1548/QĐ-SXD-QLCLXD ngày 24/10/2017 của Sở Xây dựng ban hành Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng
8.
Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy trình thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông điện tử trong công tác cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựngThành phố Hồ Chí Minh
9.
Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng theo Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 Quyết định số 5091/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố
10.
Kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành 9 tháng đầu năm 2017 của Sở Xây dựng
11.
Kế hoạch số 10351/KH-SXD-VP ngày 13/7/2017 của Sở Xây dựng Kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Sở Xây dựng
12.
Quyết định số 3090/QĐUBND ngày 15/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Công báo

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/