Thông tin chỉ đạo điều hành
1.
Quyết định 586/QĐ-SXD-TT ngày 16/5/2018 của Sở Xây dựng về ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
2.
Kế hoạch số 5014/KH-SXD-QLCLXD ngày 03/5/2018 của Sở Xây dựng về Tổ chức Hội thảo “Những biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại trên công trường xây dựng”
3.
Công văn số 4792/SXD-QLCLXD ngày 26/4/2018 của Sở Xây dựng v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018
4.
Kế hoạch số 4094/KH-SXD-PC ngày 11/4/2018 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ năm 2018
5.
Kế hoạch số 3340/KH-SXD-PC ngày 23/3/2018 của Sở Xây dựng về tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản với Lãnh đạo Sở Xây dựng năm 2018
6.
Kế hoạch số 1660/KH-SXD-PC ngày 31/01/2018 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong xây dựng cơ bản năm 2018 của Sở Xây dựng
7.
Kế hoạch số 870/KH-SXD-VP của Sở Xây dựng ngày 17/01/2018 về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 tại Sở Xây dựng
8.
Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2018 tại Sở Xây dựng (Ban hành kèm theo Quyết đinh số 77/QĐ-SXD-VP ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Sở Xây dựng)
9.
Kế hoạch số 969/KH-SXD-VP của Sở Xây dựng ngày 19/01/2018 về tổ chức thực hiện nhiệm vụ Sở Xây dựng năm 2018
10.
Kế hoạch số 598/KH-SXD-PC ngày 12/01/2018 của Sở Xây dựng về công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 tại Sở Xây dựng
11.
Kế hoạch số 557/KH-SXD-PC ngày 12/01/2018 của Sở Xây dựng về kiểm tra, rà soát việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 tại Sở Xây dựng
12.
Thông báo số 20199/TB-SXD-VP ngày 25/12/2017 về việc chủ động đối phó Bão số 16
13.
Quyết định số 6070/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng của Sở Xây dựng
14.
Kế hoạch tổ chức tổng kết, đánh giá thực trạng việc áp dụng định mức, đơn giá xây dựng cơ bản để lập dự toán xây dựng công trình đối với các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
15.
Quyết định số 1548/QĐ-SXD-QLCLXD ngày 24/10/2017 của Sở Xây dựng ban hành Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng
16.
Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy trình thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông điện tử trong công tác cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựngThành phố Hồ Chí Minh
17.
Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng theo Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 Quyết định số 5091/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố
18.
Kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành 9 tháng đầu năm 2017 của Sở Xây dựng
19.
Kế hoạch số 10351/KH-SXD-VP ngày 13/7/2017 của Sở Xây dựng Kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Sở Xây dựng
20.
Quyết định số 3090/QĐUBND ngày 15/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Công báo

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/