Số lượt truy cập
22156940
Phổ biến chế độ - chính sách
Thông báo số 8555/TB-SXD-VP do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 10/10/2013 về Người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (14/10/2013 10:50)

Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UB ngày 23/8/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh;

Sở Xây dựng thông báo về Người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí như sau:

1. Người phát ngôn:

+ Họ và tên: TRẦN TRỌNG TUẤN

+ Chức vụ: Giám đốc Sở Xây dựng

+ Số điện thoại: + Di động: 0915.48.48.48

                          + Cơ quan: 3.9321727 - 111

+ Địa chỉ email: tttuan.sxd@tphcm.gov.vn

2. Người được Giám đốc Sở Xây dựng giao nhiệm vụ phát ngôn:

+ Họ và tên: ĐỖ PHI HÙNG

+ Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Xây dựng

+ Số điện thoại: + Di động: 0903.955.262

                          + Cơ quan: 3.9320951 - 555

+ Địa chỉ email: dphung.sxd@tphcm.gov.vn

3. Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở Xây dựng có thể ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc Sở Xây dựng để phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.

4. Chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí: Sở Xây dựng thành phố thực hiện định kỳ 6 tháng một lần theo quy định.

5. Địa điểm thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, số 60 đường Trương Định, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Xây dựng thông báo về Người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, để các cơ quan báo chí phối hợp thực hiện theo quy định.

Đính kèm:

Thông báo 8555/TB-SXD-VP   

TIN ĐÃ ĐƯA
Các trang: 1  2  

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/