Số lượt truy cập
22190133
Chỉ đạo của lãnh đạo
Kế hoạch số 870/KH-SXD-VP của Sở Xây dựng ngày 17/01/2018 về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 tại Sở Xây dựng (26/1/2018 15:33)

Thực hiện Quyết định số 6592/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn Thành phố, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 tại Sở Xây dựng, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tham gia triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 6119/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020.

1.2. Góp phần thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố: quy định thủ tục hành chính, công bố công khai thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện; kiểm tra việc thực hiện; tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; rà soát, đơn giản hóa thủ tục.

1.3. Đạt các mục tiêu trong năm 2018:

- 100% thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố được công khai, niêm yết tại Tổ Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ và Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng.

- Tổ chức kiểm tra, khảo sát định kỳ và đột xuất tối thiểu 30% phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó chú trọng công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và việc giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

- Triển khai có hiệu quả ít nhất 03 giải pháp cải cách thủ tục hành chính, trong đó chú trọng đến mối quan hệ phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến Sở, ngành, quận huyện và Ủy ban nhân dân Thành phố; đến việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong thực hiện thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.

- Phấn đấu nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của Sở, nằm trong nhóm 05 Sở - ngành dẫn đầu của Thành phố.

2. Yêu cầu

2.1. Nội dung Kế hoạch bảo đảm đầy đủ các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định; đồng thời có chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm; đảm bảo tính thiết thực và tiết kiệm.

2.2. Phân công công việc rõ ràng, hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến sản phẩm.

2.3. Huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung của Kế hoạch bao gồm 09 nhóm với các nhiệm vụ cụ thể được xác định rõ ràng về nội dung công việc, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian thực hiện và dự kiến sản phẩm.

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm (Xem đầy đủ Kế hoạch số 870/KH-SXD-VP của Sở Xây dựng ngày 17/01/2018 về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 tại Sở Xây dựng tại đây)

2. Điểm nhấn trọng tâm trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

2.1. Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 5792/UBND-VX ngày 15 tháng 9 năm 2017 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.
2.2. Tiếp tục thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông điện tử trong công tác cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng, trong đó, đề xuất giải quyết cùng lúc các thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, cấp Giấy phép xây dựng, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính này từ 122 ngày theo quy định, xuống còn 42 ngày và tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết.

2.3. Triển khai thí điểm thực hiện liên thông điện tử đối với nhóm thủ tục hành chính do Sở Xây dựng tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân thành phố/Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (sau khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc thực hiện các thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân Thành phố ký trực tiếp hoặc cho ý kiến).

2.4. Đa dạng hóa cách thức thực hiện thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp:

- Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính theo danh mục của Ủy ban nhân dân Thành phố. Trong đó đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố.

- Tiếp tục triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2.5. Tiếp tục rà soát, cải tiến, đơn giản quy trình thụ lý hồ sơ nội bộ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ hành chính của Sở Xây dựng.

2.6. Thực hiện nghiêm túc việc gửi Thư xin lỗi công dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với hồ sơ trễ hẹn do lỗi của cơ quan.

2.7. 100% thủ tục hành chính của Sở áp dụng Quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; 100% hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn; chỉ số hài lòng của người dân đạt trên 95%.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà và Giám định Xây dựng trong phạm vi được phân công có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức thực hiện nhiệm vụ liên quan tại Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện hoặc báo cáo đột xuất hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo Giám đốc cho ý kiến chỉ đạo.

2.  Văn phòng Sở chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện với Giám đốc Sở.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Kế hoạch này.

 

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/