Số lượt truy cập
22156968
Chỉ đạo của lãnh đạo
Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2018 tại Sở Xây dựng (Ban hành kèm theo Quyết đinh số 77/QĐ-SXD-VP ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Sở Xây dựng) (26/1/2018 11:47)

Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2018 tại Sở Xây dựng (Ban hành kèm theo Quyết đinh số 77/QĐ-SXD-VP ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Sở Xây dựng)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

- Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động cải cách hành chính tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch và kiểm soát công việc theo quy trình, đảm bảo yêu cầu “Không trễ hạn, không sai sót, không tiêu cực”; nêu cao tinh thần vì dân phục vụ, lấy sự hài lòng của công dân, tổ chức và doanh nghiệp làm thước đo cho hiệu quả công việc; 

- Hoàn thành các yêu cầu về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Công chức, viên chức, người lao động nhận thức đầy đủ các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính.

- Nâng cao nhận thức về công tác cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của công dân, tổ chức và doanh nghiệp trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính.

- Nâng cao mức độ hài lòng của công dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đạt mức trên 97%.

- Khắc phục các mặt còn hạn chế trong việc thực hiện cải cách hành chính tại Sở trong thời gian qua; tiếp tục rà soát, sửa đổi, cải tiến, đơn giản quy trình thụ lý hồ sơ nội bộ, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước; Tập trung hoàn thành xây dựng ISO điện tử đối với các thủ tục, quy trình giải quyết hồ sơ hành chính đang áp dụng tại Sở. Triển khai, nhân rộng thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Phấn đấu đạt từ 40% số lượng hồ sơ hành chính thực hiện theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên tổng số hồ sơ giải quyết của các thủ tục hành chính đang triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Thông tư của Bộ Xây dựng, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Yêu cầu

- Gắn công tác cải cách hành chính với việc triển khai các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch của Sở; có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị trực thuộc Sở để thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2020 theo yêu cầu của Thành phố.

- Phân công nhiệm vụ rõ ràng, xác định trách nhiệm, quyền hạn của từng phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và từng vị trí công việc; nâng cao vai trò, tính chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành, tham mưu của lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp. Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2020 tại Sở, đảm bảo đạt kết quả tốt; nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ được giao; ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; gắn cải cách hành chính với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính là tiêu chí để bình xét thi đua khen thưởng và đánh giá xếp loại công chức, viên chức.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công từ nay đến năm 2020; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, 100% các văn bản, tài liệu chính thức (trừ văn bản mật) trong trao đổi, giải quyết hồ sơ công việc được thực hiện dưới dạng điện tử.

- Nâng cao chất lượng hoạt động "Đường dây nóng" của Sở, giải đáp và trả lời thắc mắc, bức xúc của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhanh chóng, kịp thời.

II. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

- Tăng cường năng lực chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về cải cách hành chính của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế về chỉ số cải cách hành chính của Sở năm 2017, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở trong năm 2018.

- Tập trung chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính tại Sở theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại hóa hành chính công sở, trong đó, chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ hành chính theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp khi đến liên hệ giải quyết hồ sơ hành chính được nhanh chóng, dễ dàng và thuận tiện.

- Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, lấy ý kiến của công dân, tổ chức và doanh nghiệp về công tác cải cách hành chính.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ công chức làm công tác cải cách hành chính.

- Tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát chuyên đề về các hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố.

2. Cải cách thể chế hành chính

- Triển khai và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính đảm bảo công khai, kịp thời, đầy đủ, cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng và thực hiện đúng tiến độ trong việc tham mưu Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể và khả thi của văn bản quy phạm pháp luật khi ban hành.

- Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật theo từng lĩnh vực, kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy định pháp luật không còn hiệu lực hoặc chồng chéo, trùng lắp, không phù hợp thực tế.

- Đẩy mạnh việc tham mưu công tác phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước giữa các cấp (Sở - ngành và UBND quận/huyện) tạo điều kiện để rút ngắn quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ hành chính.

3. Cải cách thủ tục hành chính

- Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 5792/UBND-VX ngày 15 tháng 9 năm 2017 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

- Tiếp tục rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính, để nâng cao chất lượng phục vụ đối với các thủ tục hành chính đang thực hiện hoặc sẽ triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

- Tiếp tục thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông điện tử trong công tác cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng, trong đó, đề xuất giải quyết cùng lúc các thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, cấp Giấy phép xây dựng, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính này từ 122 ngày theo quy định, xuống còn 42 ngày và tổ chức Hội nghị tổng kết thí điểm (Tháng 11/2018).

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính theo yêu cầu công dân, tổ chức và doanh nghiệp của thông qua hệ thống bưu điện trên địa bàn Thành phố.

- Phát huy tính chủ động trong công tác phối hợp với Sở - ngành, quận -huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình giải quyết hồ sơ hành chính và quá trình thực hiện công tác quản lý ngành.

- Tổ chức kiểm tra, khảo sát chuyên đề và đột xuất, trong đó tập trung vào các nội dung: Về tình hình, kết quả khắc phục các hạn chế sau kiểm tra kỳ trước tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; việc thực hiện Thư xin lỗi do giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn; công tác công bố công khai thủ tục hành chính; giải quyết thủ tục hành chính tại một số lĩnh vực; các nội dung khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.              

- Tổ chức đối thoại với công dân, tổ chức và doanh nghiệp về công tác quản lý nhà nước của ngành; tăng cường trợ giúp pháp lý và phổ biến quy định pháp luật liên quan đến ngành xây dựng; phát huy vai trò của các Hội, Hiệp hội theo Quy chế, là cầu nối giữa Sở với các tổ chức, doanh nghiệp trong việc tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện và giám sát hoạt động của Sở.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.

- Tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ phòng chuyên môn của Sở phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, tinh thần Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Thực hiện luân chuyển cán bộ và chuyển đổi vị trí công tác theo quy định, với tỷ lệ không quá 30% tổng số cán bộ, công chức và người lao động, kể cả cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

- Từng bước đổi mới chế độ công vụ, công chức theo hướng năng động, linh hoạt, nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại công chức, viên chức. Cải tiến lề lối, tác phong làm việc của công chức, viên chức và người lao động theo hướng khoa học, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

- Tăng cường kiểm tra, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động.

6. Cải cách tài chính công

- Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Sở và các đơn vị theo quy định.

- Lồng ghép thực hiện công tác cải cách tài chính công với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác phòng, chống tham nhũng. Đề ra các chỉ tiêu thực hiện tiết kiệm hàng năm về kinh phí hành chính, đầu tư xây dựng sử dụng vốn trong ngân sách và quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

- Thường xuyên rà soát các định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định có liên quan đến chi ngân sách để điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở và của các đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời, đảm bảo tính công khai, minh bạch; mọi chi phí đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực trong việc chi tiêu tài chính và sử dụng tài sản nhà nước. Tiếp tục tổ chức khoán định mức chi văn phòng phẩm, tiết kiệm sử dụng điện, nước, điện thoại… có hiệu quả tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

7. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

- Tập trung thực hiện Dự án “Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở” Chương trình xây dựng hệ thống dữ liệu của ngành xây dựng, giai đoạn 2014 - 2020, để hỗ trợ thực hiện công tác cải cách hành chính, kết nối liên thông với Sở ngành, quận - huyệnỦy ban nhân dân Thành phố.

- Triển khai nhân rộng việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính đang thực hiện tại Sở; tập trung thực hiện đối với các thủ tục hành chính đang triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đưa tỷ lệ từ 40% số lượng hồ sơ hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên tổng số hồ sơ được giải quyết.

- Mở rộng các ứng dụng giao diện trong việc hướng dẫn lập hồ sơ hành chính trên Trang thông tin điện tử của Sở; hoàn thiện các phần mềm ứng dụng phục vụ hành chính công cho công dân, tổ chức tại bộ phận tiếp nhận - trả hồ sơ theo Hệ thống quản lý tiêu chuẩn chất lượng điện tử (ISO điện tử)

- Tăng cường thực hiện công khai, minh bạch các căn cứ pháp lý, thời gian giải quyết, thành phần hồ sơ, biểu mẫu, quy trình tiếp nhận, thụ lý, giải quyết các hồ sơ hành chính theo cơ chế ”Một cửa”, “Một cửa liên thông” bằng các hình thức phong phú và đa dạng; công khai kết quả giải quyết hồ sơ bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng tìm hiểu và thực hiện.

8. Công tác truyền thông hỗ trợ công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 6574/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn Thành phố.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ.

- Tăng cường sự hiểu biết của công dân, tổ chức về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến, để tạo thói quen cũng như thấy được sự tiện ích, qua đó làm tăng tỷ lệ công dân, tổ chức và doanh nghiệp tham gia dịch vụ công trực tuyến.

- Đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các nội dung, nội dung thông tin tuyên truyền được trình bày rõ ràng, chuẩn xác, thu hút người xem; chú trọng nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác cải cách hành chính.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chỉ đạo thống nhất việc thực hiện cải cách hành chính trong toàn Sở; chỉ đạo xây dựng Kế hoạch và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính; phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Sở.

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao, yêu cầu các đồng chí Phó Giám đốc Sở, thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Sở, có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính theo Kế hoạch này.

3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

- Cụ thể hoá các nội dung trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Sở, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch có chất lượng và đảm bảo tiến độ theo quy định.

- Nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng phòng, đơn vị trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, có biện pháp kiểm tra, kiểm soát công việc hiệu quả. Phân công rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, giải quyết hồ sơ hành chính; phát huy trí tuệ tập thể, khuyến khích công chức, viên chức và người động đề xuất các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính; kịp thời tham mưu, đề xuất tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Quy trình giải quyết thủ tục hành chính nội bộ, bảo đảm nhanh, gọn, khoa học, thuận tiện, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Tăng cường trách nhiệm trong công tác phối hợp tham mưu giải quyết hồ sơ hành chính, công việc được giao.

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng thời gian chế độ báo cáo định kỳ quý, 6 tháng, năm (bằng văn bản và file đính kèm), gửi về Văn phòng (Tổ Tổng hợp), để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, theo thời gian cụ thể như sau:

- Báo cáo quý: Quý I gửi trước ngày 20 tháng 2, Quý II gửi trước ngày 20 tháng 4 năm 2017.

- Báo cáo 9 tháng:  Gửi trước ngày 20 tháng 7 năm 2018

- Báo cáo năm: Gửi trước ngày 20 tháng 11 năm 2018

4. Giao Văn phòng Sở:

- Là đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, tham mưu Giám đốc Sở báo cáo tình hình thực hiện công tác này đến Ủy ban nhân dân Thành phố, đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

- Lập dự toán ngân sách kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 gửi Sở Tài chính để tổng hợp, cân đối ngân sách nhà nước và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chung trong dự toán ngân sách năm 2018.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Kế hoạch, để phù hợp với tình hình thực tế, Chánh Văn phòng Sở báo cáo đề xuất Giám đốc Sở xem xét, quyết định./.

 

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/