Số lượt truy cập
21233169
Hướng dẫn thực hiện pháp luật
Công văn số 16487/SXD-PTN&TTBĐS ngày 24/10/2017 của Sở Xây dựng về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 59 căn nhà liên kế (đợt 2) thuộc dự án Khu nhà ở Vạn Phúc 1, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (1/11/2017 15:18)

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 432/VP-PLBT ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc và Hồ sơ thông báo bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 59 căn nhà liên kế thuộc dự án Khu nhà ở Vạn Phúc 1, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (gọi tắt là dự án), Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về thông tin dự án (theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 số 712/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức)

- Tên dự án: Dự án Khu nhà ở Vạn Phúc 1

- Địa điểm dự án: Phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc

- Quy mô dự án: Tổng số căn nhà liên kế là 950 căn (đợt 1 Sở Xây dựng đã có Văn bản số 11290/SXD-PTN&TTBĐS ngày 28 tháng 7 năm 2017 xác nhận 422 căn nhà liên kế đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định).

2. Về pháp lý dự án

2.1. Về giấy tờ về quyền sử dụng đất

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền Ủy ban nhân dân thành phố cấp 59 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (thuộc các Lô B, C, D, E, H, J, K, L, N, O, P, T), trong đó 48 Giấy chứng nhận cấp ngày 05 tháng 11 năm 2015, 03 Giấy chứng nhận cấp ngày 21 tháng 12 năm 2016 và 08 Giấy chứng nhận cấp ngày 02 tháng 6 năm 2017, hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài.

2.2. Về hồ sơ dự án

- Ngày 17 tháng 02 năm 2003, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 685/QĐ-UB duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng chính khu đô thị Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức của Công ty Xây dựng và Phát triển Kinh tế Quận 6 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn;

- Ngày 20 tháng 01 năm 2004, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 256/QĐ-UB giao đất với diện tích là 198,5824ha đất cho Công ty Xây dựng và   Phát triển Kinh tế Quận 6 để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính Khu đô thị Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức;

- Ngày 27 tháng 12 năm 2004, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 6495/QĐ-UB giao đất với diện tích là 166.440m2 cho Công ty Xây dựng và Phát triển Kinh tế Quận 6 tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (chưa đầu tư xây dựng);

- Ngày 27 tháng 12 năm 2004, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 6496/QĐ-UB giao đất với diện tích là 206.439m2 cho Công ty Xây dựng và Phát triển Kinh tế Quận 6 tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức;

- Ngày 09 tháng 9 năm 2005, Sở Quy hoạch Kiến trúc có Văn bản số 2091/QHKT-ĐB2 thỏa thuận quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở quy mô diện tích khu đất 206.439m2 thuộc một phần dự án khu dân cư và công viên giải trí Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức;

- Ngày 09 tháng 11 năm 2005, Công ty Xây dựng và Phát triển Kinh tế Quận 6 có Quyết định số 75/QĐ-2005 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở quy mô diện tích khu đất 206.439m2 thuộc một phần dự án Khu dân cư và Công viên giải trí Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức;

- Ngày 15 tháng 11 năm 2006, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 5222/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung Quyết định số 256/QĐ-UB ngày 20 tháng 01 năm 2004, Quyết định số 6495/QĐ-UB và số 6496/QĐ-UB ngày 27 tháng 12 năm 2004, với nội dung giao Công ty TNHH Vạn Phúc tổ chức xây dựng hạ tầng chung dự án và thực hiện dự án thành phần tại khu đất trước kia đã giao cho Công ty Xây dựng và Phát triển Kinh tế Quận 6;

- Ngày 16 tháng 10 năm 2013, Sở Quy hoạch Kiến trúc có Giấy phép quy hoạch số 92/GPQH cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc để xây dựng Khu nhà ở, y tế và giáo dục; quy mô khu đất 250.528,7m2 (gồm 206.439m2 theo quyết định giao đất và diện tích đất đường giao thông hạ tầng chính);

- Ngày 26 tháng 12 năm 2013, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức có Quyết định số 7694/QĐ-UBND phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 dự án khu nhà ở Vạn Phúc 1, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, trong đó nhà ở liên kế vườn là 1.001 căn, với tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng, quy mô dự án 250.528,7m2;

- Ngày 04 tháng 7 năm 2014, Sở Quy hoạch Kiến trúc có Văn bản số 2169/QHKT-QHKV2 có ý kiến thống nhất điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu nhà ở Vạn Phúc 1, quy mô dự án 250.528,7m2;

- Ngày 14 tháng 10 năm 2014, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức có Quyết định số 6252/QĐ-UBND phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 dự án khu nhà ở Vạn Phúc 1, trong đó điều chỉnh khu nhà liên kế vườn (gồm các Lô O, P, Q, R, S, T, U, V), với 271 căn, tầng cao xây dựng tối đa 4 tầng (tổng số nhà liên kế vườn là 1.009 căn, điều chỉnh tăng 08 căn);

- Ngày 13 tháng 7 năm 2015, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức có Quyết định số 3593/QĐ-UBND điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 7694/QĐ-UBND và số 6252/QĐ-UBND về phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 dự án khu nhà ở Vạn Phúc 1, trong đó điều chỉnh dãy nhà liên kế dọc trục đường chính N8 (gồm các Lô A, G, N, O) với tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng; Dãy nhà liên kế nội khu (gồm các Lô B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, P, Q, R, S, T, U, V) với tầng cao tối đa 4 tầng;

- Ngày 09 tháng 02 năm 2017, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức có Quyết định số 712/QĐ-UBND phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 dự án khu nhà ở Vạn Phúc 1, trong đó khu nhà liên kế vườn điều chỉnh (gồm các Lô A, G, N, O, U) tăng mật độ xây dựng từ 70% lên 80%, tầng cao 05 tầng lên 06 tầng (tổng số nhà liên kế vườn là 950, điều chỉnh giảm 59 căn).

2.3. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật: Ngày 12 tháng 5 năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc có Quyết định số 179/QĐ-VP-PLBT phê duyệt thiết kế mẫu nhà dự án Khu nhà ở Vạn Phúc 1, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, theo thẩm quyền được quy định tại Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2.4. Giấy phép xây dựng: Đối với 59 căn nhà liên kế mà Công ty để nghị huy động vốn (đợt 2) có tầng cao từ 4-6 tầng (diện tích lô đất từ 97,3m2 đến 199,3m2/nền; diện tích sàn xây dựng từ 284 m2-462m2/căn), theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được miễn phép xây dựng công trình.

2.5. Về giấy tờ nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án: Dự án có hạ tầng kỹ thuật nội khu kết nối ra đường Hương Lộ 13; Dự án đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật gồm: Đường giao thông; Hệ thống thoát nước; Hệ thống chiếu sáng; Hệ thống cấp điện; Hệ thống cấp nước; Cây xanh (theo xác nhận của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức tại Công văn số 1778/UBND-QLĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015).

3. Về thế chấp dự án, quyền sử dụng đất

Tại Văn bản số 432/VP-PLBT ngày 03 tháng 10 năm 2017, Công ty cam kết không thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất hình thành trong tương lai của dự án Khu nhà ở Vạn Phúc 1, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết này.

4.  Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Tại Văn bản số 10284/2017/CV-Lienvietpostbank ngày 05 tháng 10 năm 2017, Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt đồng ý là Ngân hàng đầu mối thu xếp khoản cấp bảo lãnh cho việc bán nhà ở hình thành trong tương lai cho 59 căn nhà thuộc Dự án Vạn Phúc 1 do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc làm chủ đầu tư.

Tại Văn bản số 432/VP-PLBT ngày 03 tháng 10 năm 2017, Công ty cam kết trước khi bán 59 căn nhà liên kế của dự án, Công ty sẽ thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính tại Ngân hàng thương mại có đủ năng lực để thực hiện nghĩa vụ vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng theo quy định.

5. Ý kiến của Sở Xây dựng

Căn cứ quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản và Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 59 căn nhà liên kế (Phụ lục đính kèm) thuộc dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc làm chủ đầu tư đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

6. Trách nhiệm của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc

6.1. Thực hiện huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà cho khách hàng và không được vượt quá 95%     giá trị hợp đồng trước khi khách hàng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đảm bảo theo quy định     tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản.

6.2. Thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư với khách hàng theo đúng nội dung cam kết tại Văn bản số 432/VP-PLBT ngày 03 tháng 10 năm 2017của Công ty và Văn bản số 10284/2017/CV-Lienvietpostbank ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt đồng ý là Ngân hàng đầu mối thu xếp khoản cấp bảo lãnh cho việc bán nhà ở hình thành trong tương lai cho 59 căn nhà thuộc dự án do Công ty làm chủ đầu tư và đảm bảo theo quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản: “Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng”.

6.3. Trường hợp khi Sở Xây dựng có Văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua, nhưng sau đó chủ đầu tư thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một phần hoặc toàn bộ 59 căn nhà phố liên kế thuộc dự án, thì việc bán, cho thuê mua nhà ở đối với phần đã thế chấp chỉ được thực hiện khi có đủ điều kiện và có Văn bản thông báo của Sở Xây dựng theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

TIN ĐÃ ĐƯA
Các trang: 1  2  3  

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/