Số lượt truy cập
21430570
Hướng dẫn thực hiện pháp luật
Công văn số 17286/SXD-PTN&TTBĐS của Sở Xây dựng ngày 06/11/2017 v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 220 căn hộ chung cư tại Block A, Dự án Khu nhà ở cao tầng Công ty Thành Phúc, phường Phú Hữu, Quận 9 (16/11/2017 07:44)

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 41/2017-CV-TP ngày 20 tháng 10 năm 2017, kèm hồ sơ huy động vốn của Công ty TNHH Đầu tư Thành Phúc về thông báo bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 220 căn hộ tại Block A dự án Khu nhà ở cao tầng Công ty Thành Phúc tại phường Phú Hữu, Quận 9; Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1.Về thông tin dự án (theo Quyết định chấp thuận đầu tư số 5138/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 và sửa đổi tại Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố).

- Tên dự án: Khu nhà ở cao tầng Công ty Thành Phúc.

- Địa điểm dự án: phường Phú Hữu, Quận 9.

- Tên chủ đầu tư dự án: Công ty TNHH Đầu tư Thành Phúc.

- Quy mô dự án cụ thể như sau: Gồm 04 Block chung cư A, B, C, D tổng cộng 867 căn hộ (Block A 220 căn hộ, Block B 185 căn hộ, Block C 220 căn hộ, Block D 242 căn hộ).

- Về huy động vốn tại dự án: Ngày 24 tháng 8 năm 2017, Sở Xây dựng đã xác nhận đủ điều kiện huy động vốn của Block C: 220 căn hộ tại Văn bản số 12931/SXD-PTN&TTBĐS; ngày 26 tháng 9 năm 2017 Sở Xây dựng đã xác nhận đủ điều kiện huy động vốn của Block D: 242 căn hộ tại Văn bản số 14933/SXD-PTN&TTBĐS; ngày 06 tháng 10 năm 2017, Sở Xây dựng đã xác nhận đủ điều kiện huy động vốn của Block B: 185 căn hộ tại Văn bản số 15679/SXD-PTN&TTBĐS.

2.Về pháp lý dự án

2.1.Về Giấy tờ về quyền sử dụng đất

Công ty TNHH Đầu tư Thành Phúc (tên cũ là Công ty TNHH Đầu tư Nhà Phố) đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 209501, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận GCN 45989 ngày 17 tháng 06 năm 2015, với diện tích đất: 16.667 m2, mục đích sử dụng là đất xây dựng khu nhà ở chung cư, thời hạn sử dụng đất lâu dài.

2.2. Về hồ sơ Dự án

Dự án khu nhà ở cao tầng Công ty Thành Phúc, tại phường Phú Hữu, Quận 9 do Công ty TNHH Đầu tư Thành Phúc làm chủ đầu tư đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 5138/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 và sửa đổi tại Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2017.

2.3. Về Thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

- Ngày 17 tháng 4 năm 2017, Cục Quản lý hoạt động Xây dựng - Bộ Xây dựng có Công văn số 293/HĐXD-QLTK thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật (phần ngầm) công trình Khu nhà ở cao tầng tại phường Phú Hữu, Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh;

- Ngày 12 tháng 7 năm 2017, Cục Quản lý hoạt động Xây dựng - Bộ Xây dựng có Công văn số 549/HĐXD-QLTK thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật (phần thân) công trình Khu nhà ở cao tầng tại phường Phú Hữu, Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh;

  - Ngày 08 tháng 9 năm 2017, Cục Quản lý hoạt động Xây dựng - Bộ Xây dựng có Công văn số 742/HĐXD-QLTK về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình Khu nhà ở cao tầng tại phường Phú Hữu, Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh.

2.4. Về Giấy phép xây dựng của Dự án

- Ngày 18 tháng 5 năm 2017, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 89/GPXD (giai đoạn 1 – phần ngầm);

- Ngày 04 tháng 10 năm 2017, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 202/GPXD (giai đoạn 2 – phần thân).

2.5. Về Biên bản nghiệm thu đã hoàn thành phần móng của công trình

Ngày 20 tháng 10 năm 2017Chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Thành Phúc, đơn vị Thiết kế là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Hòa Bình, đơn vị Tư vấn Giám sát là Công ty Cổ phần Kiểm định xây dựng Sài Gòn và đơn vị thi công là Công ty Cổ phần tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ký biên bản số TP-HBC-M-BBNTHT-A-001 nghiệm thu phần móng Khối A.

3. Về thế chấp dự án, quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai

Chủ đầu tư đã thế chấp quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 Thành phố Hồ Chí Minh (Vietinbank – Chi nhánh 1). Ngày 12 tháng 9 năm 2017, ngân hàng có Văn bản số 1018/CN1-DNL chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Thành Phúc bán hàng mà không phải giải chấp 647 căn hộ, trong đó có 220 căn hộ hình thành trong tương lai của Block A, tại dự án Khu nhà ở cao tầng, phường Phú Hữu, Quận 9; toàn bộ nguồn thu bán hàng của phần dự án này được chuyển vào tài khoản duy nhất của Công ty mở tại Vietinbank – Chi nhánh 1.

4. Bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng

Ngày 15 tháng 5 năm 2017, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh 1 Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 507/CN1-KHDNL gửi Công ty TNHH Đầu tư Thành Phúc cam kết cấp bảo lãnh nghĩa vụ tài chính bàn giao nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu nhà ở cao tầng phường Phú Hữu, Quận 9, cụ thể Ngân hàng đồng ý chủ trương phát hành Bảo lãnh hoàn trả các khoản tiền đối với bên mua/bên thuê mua trong trường hợp chủ đầu tư không thực hiện nghĩa vụ bàn giao nhà đúng thời hạn theo quy định tại Hợp đồng mua bán/Hợp đồng thuê mua trên cơ sở Công ty/dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện phát hình bảo lãnh theo quy định của pháp luật và Vietinbank.

5. Ý kiến của Sở Xây dựng

 Căn cứ theo quy định tại Điều 55, Điều 56, Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 220 căn hộ chung cư Block A, tại dự án Khu nhà ở cao tầng Công ty Thành Phúc, phường Phú Hữu, Quận 9, do Công ty TNHH Đầu tư Thành Phúc làm chủ đầu tư, đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

6. Trách nhiệm của Công ty TNHH Đầu tư Thành phúc

6.1. Thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng đảm bảo theo quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014, “ Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng”;

6.2. Thực hiện việc huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà cho khách hàng và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đảm bảo theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản;

6.3. Thực hiện đầy đủ các nội dung theo Quyết định số 5138/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 và Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấp thuận đầu tư dự án Khu nhà ở cao tầng Công ty Thành Phúc, tại phường Phú Hữu, Quận 9;

6.4. Thực hiện đúng các ý kiến của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 Thành phố Hồ Chí Minh, tại Văn bản số 1018/CN1-DNL ngày 12 tháng 9 năm 2017 là toàn bộ nguồn thu bán hàng của phần dự án này được chuyển vào tài khoản duy nhất của Công ty mở tại Vietinbank – Chi nhánh 1./.

TIN ĐÃ ĐƯA
Các trang: 1  2  3  

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/