Số lượt truy cập
22163277
Kinh tế xây dựng
Công văn số 9181/SXD-KTXD ngày 03/8/2018 của Sở Xây dựng hướng dẫn về thực hiện áp dụng Bộ đơn giá xây dựng mới của phần khảo sát xây dựng; Đơn giá sửa đổi và bổ sung phần xây dựng; phần lắp đặt khu vực thành phố Hồ Chí Minh (6/8/2018 14:52)

Công văn số 9181/SXD-KTXD ngày 03/8/2018 của Sở Xây dựng hướng dẫn về thực hiện áp dụng Bộ đơn giá xây dựng mới của phần khảo sát xây dựng; Đơn giá sửa đổi và bổ sung phần xây dựng; phần lắp đặt khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công bố Bộ Đơn giá xây dựng mới của phần khảo sát xây dựng; Đơn giá sửa đổi và bổ sung phần xây dựng; phần lắp đặt khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 

Tải Bộ đơn giá xây dựng mới theo Quyết định 2891/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 theo liên kết sau:

https://drive.google.com/open?id=1R7DtN-ykSBY1i8TSP6fbuROhEGGrhlQz

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

 Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây dựng về công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2016 về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình phần Khảo sát xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04 tháng 4 năm 2017 về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04 tháng 4 năm 2017 về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình phần Lắp đặt (bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố Bộ đơn giá xây dựng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố Bộ đơn giá xây dựng mới của phần khảo sát xây dựng; Đơn giá sửa đổi và bổ sung phần xây dựng; phần lắp đặt khu vực thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Văn bản số 11513/HD-SXD-KTXD ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Sở Xây dựng, hướng dẫn về thực hiện Bộ đơn giá xây dựng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Sở Xây dựng hướng dẫn như sau:

I.    Việc điều chỉnh chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công khi áp dụng Bộ đơn giá xây dựng mới của phần khảo sát xây dựng; Đơn giá sửa đổi và bổ sung phần xây dựng; phần lắp đặt khu vực thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Bộ đơn giá xây dựng theo Quyết định số 2891/QĐ-UBND) thực hiện theo nội dung Văn bản số 11513/HD-SXD-KTXD ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Sở Xây dựng, hướng dẫn về thực hiện Bộ đơn giá xây dựng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

II.  Xử lý chuyển tiếp

1) Đối với dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách

a)     Trường hợp dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt trước ngày 01 tháng 7 năm 2018

- Nếu chủ đầu tư đã bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, thời gian được tính là đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo quy định tại Khoản 5 Điều 35 Luật Đấu thầu 2013, thì không phải điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Bộ đơn giá xây dựng theo Quyết định số 2891/QĐ-UBND.

Nếu Chủ đầu tư chưa bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu mà cần thiết cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 35 Luật Đấu thầu thì chủ đầu tư tổ chức xác định, cập nhật dự toán gói thầu xây dựng theo Bộ đơn giá xây dựng theo Quyết định số 2891/QĐ-UBND và thực hiện thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp cập nhật dự toán gói thầu xây dựng theo Bộ đơn giá xây dựng theo Quyết định số 2891/QĐ-UBND làm vượt dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt thì chủ đầu tư phải trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

b)    Trường hợp dự toán xây dựng công trình đã trình cơ quan chuyên môn về xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 thì không phải lập lại dự toán và được thực hiện thẩm định, phê duyệt theo quy định trước thời điểm có hiệu lực của Quyết định số 2891/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố.

c)     Trường hợp dự toán xây dựng công trình trình sau ngày 01 tháng 7 năm 2018

- Nếu dự toán xây dựng công trình đã được thẩm định và phê duyệt nhưng chưa cập nhật Bộ đơn giá xây dựng theo Quyết định số 2891/QĐ-UBND thì thực hiện theo Điểm a Mục này.

- Nếu dự toán xây dựng công trình đã được thẩm định theo Bộ đơn giá xây dựng cũ nhưng chưa phê duyệt thì việc có lập lại dự toán theo Bộ đơn giá xây dựng theo Quyết định số 2891/QĐ-UBND hay không do cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán quyết định.

- Nếu dự toán xây dựng công trình chưa được thẩm định thì Chủ đầu tư lập lại dự toán theo Bộ đơn giá xây dựng theo Quyết định số 2891/QĐ-UBND.

2) Đối với dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách

a) Trường hợp dự toán xây dựng công trình đã có thông báo kết quả thẩm định trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 thì cơ quan chuyên môn về xây dựng không thẩm định lại dự toán xây dựng công trình theo Bộ đơn giá xây dựng theo Quyết định số 2891/QĐ-UBND.

Việc tổ chức xác định, cập nhật dự toán theo Bộ đơn giá xây dựng mới và thực hiện thẩm định, phê duyệt thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp cập nhật dự toán theo Bộ đơn giá xây dựng mới làm vượt dự toán xây dựng công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì chủ đầu tư phải trình thẩm định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

b) Trường hợp dự toán xây dựng công trình đã trình cơ quan chuyên môn về xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 thì không phải lập lại dự toán và được thực hiện thẩm định theo quy định trước thời điểm có hiệu lực của Quyết định số 2891/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố.

c) Trường hợp dự toán xây dựng công trình đã trình cơ quan chuyên môn về xây dựng sau ngày 01 tháng 7 năm 2018.

- Nếu dự toán xây dựng công trình đã có thông báo kết quả thẩm định nhưng chưa cập nhật Bộ đơn giá xây dựng mới thì thực hiện theo Điểm a Mục này.

- Nếu dự toán xây dựng công trình chưa có thông báo kết quả thẩm định thì chủ đầu tư lập lại dự toán theo Bộ đơn giá xây dựng theo Quyết định số 2891/QĐ-UBND.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu, giải quyết. Trường hợp ngoài thẩm quyền, Sở Xây dựng sẽ báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố và kiến nghị Bộ Xây dựng./.

            * Toàn bộ nội dung Bộ đơn giá xây dựng mới của phần khảo sát xây dựng; Đơn giá sửa đổi và bổ sung phần xây dựng; phần lắp đặt khu vực thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố được đăng tải trên Website của Sở Xây dựng  theo địa chỉ: www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn.

 

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/