Số lượt truy cập
21233179
Phát triển nhà và thị trường bất động sản
Hội thảo “Thực trạng, nhu cầu, định hướng và giải pháp phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” (6/10/2017 08:01)

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Văn Khoa tại Thông báo số 689/TB-ĐT ngày 24/10/2016 về Chương trình phát triển nhà ở Thành phố giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025, trong đó “giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu xây dựng Chương trình phát triển nhà ở Thành phố giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2020 và năm 2017”.

Sở Xây dựng đã chủ trì cùng đơn vị tư vấn là Trung tâm Nghiên cứu nhà ở và thị trường bất động sản thuộc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng nghiên cứu xây dựng Chương trình phát triển nhà ở Thành phố giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Việc tổ chức Hội thảo góp ý là một phần của nội dung nghiên cứu xây dựng Chương trình phát triển nhà ở.

Ngày 06/10/2017, Sở Xây dựng tổ chức hội thảo “Thực trạng, nhu cầu, định hướng và giải pháp phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” do ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở chủ trì.

Hội thảo thảo nhằm tập hợp ý kiến góp ý của các hội nghề nghiệp, trường đại học; các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố với dự thảo Chương trình phát triển nhà ở.

Trong đó, tập trung đánh giá, xác nhận số liệu và trao đổi thống nhất các nội dung trọng tâm: Thực trạng, đặc điểm nhà ở trên địa bàn Thành phố; Nhu cầu phát triển nhà ở đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Chỉ tiêu phát triển nhà ở đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Định hướng các giải pháp phát triển nhà ở đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/