Số lượt truy cập
17369568
lĩnh vực cấp phép xây dựng
Thủ tục gia hạn Giấy phép xây dựng (31/10/2016 16:31)

6. Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng:

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng (địa chỉ: 60 đường Trương Định, phường 7, quận 3), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ bảy từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ

          + Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết quả trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

          - Bước 3: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng phải xem xét hồ sơ để gia hạn giấy phép xây dựng.Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để gia hạn giấy phép xây dựng trong thời hạn quy định, Sở Xây dựng thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà cơ quan có thẩm quyền không trả lời thì chủ đầu tư được phép xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

- Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Xây dựng theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Xây dựng

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ

d) Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.

g)Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng đóng dấu gia hạn của Sở Xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để gia hạn giấy phép.

h)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng (mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng).

i) Phí, lệ phí: Mức thu trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng: 10.000 (mười nghìn) đồng/giấy phép.

k) Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          - Luật Xây dựng năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015).

          - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2015).

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng (có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2016).

- Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.


 

 

PHỤ LỤC SỐ 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho: Công trình)

Kính gửi: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên chủ đầu tư (Chủ hộ): ………………………………………………………

- Người đại diện: ……………………… Chức vụ: ………………………………

- Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………….

- Số nhà: …………… Đường (phố) ………………. Phường (xã) ………………

- Quận (huyện) ………………………… Tỉnh, thành phố: ……………………...

- Số điện thoại: ……………………………………………………………………

2. Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………………

- Lô đất số: ………………………………… Diện tích ………………..……..m2.

- Tại: ………………………………………. Đường: …………………………....

- Phường (xã) ……………………………… Quận (huyện) ……………………..

- Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………...

3. Giấy phép xây dựng đã được cấp: (s, ngày, cơ quan cấp)

Nội dung Giấy phép:

-

4. Lý do đề nghị gia hạn Giấy phép xây dựng:

-

5. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ………………………………………..

- Tên đơn vị thiết kế: ……………………………………………………………..

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): S……. Cấp ngày ………...

- Tên chủ nhiệm thiết kế: …………………………………………………………

- Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ……….do ……… Cấp ngày: ………………

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ………………………………………………………………………

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): ………….. cấp ngày ………………………

6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình sau khi gia hạn: ….. tháng.

7. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liu:

1 -

2 -

 

………. ngày……tháng….. năm ……
Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

 

 


 

 

PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 1)

(Trang 1)

 (Ban hành kèm theo Thông tư s: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

 

 

Cơ quan cấp GPXD...
-------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………., ngày …… tháng ….. năm ……

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số:       /GPXD

(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

 

1. Cấp cho: ……………………………………………………………………….

- Địa chỉ:Số nhà: ……... Đường (phố) …………….. Phường (xã): ……............. Quận (huyện)….......... Tỉnh, thành phố …………………………………………..

2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình) …………………..…………

- Theo thiết kế: ………………………………………………..…………………..

- Do: (tên tổ chức tư vấn) ………………………………….…………………lập.

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): …………………………………………...

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): ………………………………………...

+ Cốt nền xây dựng công trình: …………………………………………………..

+ Mật độ xây dựng: ………..……….., hệ số sử dụng đất: ………………………

+ Chỉ giới đường đỏ: ……………….., chỉ giới xây dựng: ………………………

+ Màu sắc công trình: ……………………………………………….……………

+ Chiều sâu công trình (tính từ cốt 0,00 đi với công trình có tầng hm): ………

Đi với công trình dân dụng, công trình công nghiệp thì bổ sung các nội dung sau:

+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……………………………. m2

+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng): …….….. m2

+ Chiều cao công trình: …………. m;

+ Số tầng (trong đó ghi rõ stầng hầm và tầng lửng): …………….…..

Đi với khu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt thì bsung những nội dung theo quy định của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

3. Giấy tờ về đất đai: ………………………………………………………….….

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; Quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 


Nơi nhận:
- Chủ đầu tư;
- Lưu VT, .....

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

 

ĐIU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: ………………………………………………….

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: …………………………………………..

 

 

…………., ngày ……. tháng …… năm ……
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

Đính kèm biểu mẫu

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/