Số lượt truy cập
22156512
Thanh tra xây dựng
Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (24/2/2016 14:03)

Thực hiện Công văn số 9064/VP-PCNC ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện có báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng theo nội dung Quyết định số 98/QĐ-BCĐTKPCTN ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Công văn số 2344/TTCP-C.IV ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Sở Xây dựng đã tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, cụ thể như sau:

Về đặc điểm tình hình, báo cáo tổng kết nêu rõ chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Xây dựng được Ủy ban nhân dân Thành phố giao 20 nhiệm vụ, với 90 đầu việc, trọng tâm là công tác quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn thành phố.

Với chức năng, nhiệm vụ nêu trên, các hoạt động của Sở Xây dựng có quan hệ với các tổ chức, doanh nghiệp, người dân đến liên hệ giải quyết hồ sơ hành chính về các lĩnh vực: Quản lý xây dựng; quản lý nhà và công sở; chương trình phát triển nhà ở và dự án nâng cấp đô thị; quản lý về vật liệu xây dựng; phát triển đô thị; kinh doanh bất động sản; thanh tra và kiểm tra; quản lý, khai thác thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật; công tác đào tạo chuyên ngành; quan hệ đối ngoại; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức dịch vụ công thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở; quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở.

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng: Đánh giá chung về công tác phòng, chống tham nhũng, báo cáo nêu:  Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở luôn quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong thực thi nhiệm vụ, kịp thời ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và quán triệt đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Công tác cải cách hành chính của Sở luôn được đẩy mạnh, chủ động rà soát, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Sở. Các thủ tục hành chính đều được công khai, minh bạch về thành phần hồ sơ, quy trình xử lý, các biểu mẫu, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết hồ sơ hành chính tại Sở, đồng thời, là cơ sở để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, hạn chế tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu.

- Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị đều duy trì nghiêm túc chế độ giao ban định kỳ, kiểm tra chặt chẽ tiến độ, chất lượng giải quyết công việc. Các thủ tục liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Sở (về cấp phép xây dựng, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý nhà và công sở, vật liệu xây dựng, cấp chứng chỉ năng lực hành nghề, thẩm định và phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch đấu thầu,...) đều có quy trình quản lý và giải quyết công việc chặt chẽ.

- Đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, của các tổ chức, cá nhân đều được giải quyết công tâm, khách quan, đúng quy định pháp luật. Trong thời gian qua, Sở không có trường hợp bị xử lý kỷ luật, do hành vi tham nhũng.

Báo cáo của Sở cũng vạch ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, cụ thể:

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tuy được quan tâm thực hiện bằng nhiều thức phong phú và đạt một số hiệu quả nhất định, nhưng xét về yêu cầu vẫn còn một số hạn chế như: thiếu tính hệ thống, thiếu sự gắn kết, phối hợp giữa các cấp, các ngành; nội dung tuyên truyền chưa thật sự hấp dẫn, nhiều nơi thực hiện chưa thường xuyên; chưa có sự tác động làm thay đổi căn bản nhận thức, quan điểm của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức về tham nhũng; việc tham gia của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân trong phòng, chống tham nhũng vẫn còn hạn chế.

-  Dư luận trong nhân dân, doanh nghiệp vẫn chưa thực sự hài lòng về kết quả cải cách thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực nhà, đất, quy hoạch, dự án đầu tư của một số sở - ngành, quận - huyện, việc cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất; thời gian giải quyết thủ tục hành chính, thủ tục các dự án đầu tư cho công dân, doanh nghiệp vẫn còn chậm; tinh thần, thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt, vẫn còn tình trạng làm khó, làm chậm để sách nhiễu, vòi vĩnh. Mặt khác, một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân còn có suy nghĩ phải đưa bao thư, phong bì có tiền cho cán bộ, công chức để được giải quyết công việc sớm.

Qua tổng kết Sở Xây dựng đưa ra kiến nghị:

Một là, tiếp tục phát huy vai trò của giám sát cộng đồng, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Có cơ chế khuyến khích, khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân thông tin kịp thời, chính xác về hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Hai là, đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm, nhằm tăng cường giáo dục về đạo đức công vụ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng theo Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

Từ những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Xây dựng. /.

Thanh Bình

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/