Số lượt truy cập
22190021
Thanh tra xây dựng
Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng với quận ủy, huyện ủy... đối với các Đội thanh tra xây dựng địa bàn trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng thành phố (23/4/2014 15:37)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2613-QĐ/TU ngày 10/01/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng với quận ủy, huyện ủy trong công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội, công tác cán bộ và kiểm tra, giám sát tổ chức, hoạt động đối với các Đội thanh tra xây dựng địa bàn trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng thành phố )

Chương I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHƯƠNG PHÁP PHỐI HỢP

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tại Đội Thanh tra xây dựng địa bàn trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng thành phố, bảo đảm vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành xây dựng, góp phần tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi chức trách, nhiệm vụ và vi phạm pháp luật về xây dựng; xây dựng chi bộ và các đoàn thể chính trị – xã hội trong sạch, vững mạnh.

1.2. Xác định rõ trách nhiệm phối hợp của Sở Xây dựng, của quận ủy, huyện ủy mà trực tiếp là Ban Giám đốc Sở Xây dựng và ban thường vụ quận ủy, huyện ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo các Đội thanh tra xây dựng địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; trong công tác cán bộ và kiểm tra, giám sát tổ chức, hoạt động đối với các Đội Thanh tra xây dựng địa bàn (sau đây gọi tắt là Đội Thanh tra).

Điều 2. Phương pháp phối hợp

2.1. Phương pháp, hình thức phối hợp giữa Ban Giám đốc Sở Xây dựng và ban thường vụ  quận ủy, huyện ủy thông qua trao đổi bằng văn bản, tổ chức hội nghị chuyên đề, gặp gỡ để bàn bạc, thông tin, giải quyết các vấn đề cần thiết; nội dung phối hợp cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức.

2.2. Chủ động trao đổi thông tin và thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp.

Chương II. NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 3. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

3.1. Sở Xây dựng

3.1.1. Trong quý I hàng năm, Ban Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức hội nghị với đại diện ban thường vụ quận ủy, huyện ủy, đại diện ủy ban nhân dân quận, huyện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm vừa qua và trao đổi về chương trình, kế hoạch công tác năm tời của ngành Thanh tra xây dựng thành phố; thông tin các chủ trương, quy định, hướng dẫn mới của cấp trên, của ngành có liên quan đến công tác thanh tra xây dựng và những yêu cầu, nội dung cần tập trung phối hợp thực hiện giữa Sở Xây dựng và các quận ủy, huyện ủy trong lĩnh vực thanh tra xây dựng.

3.1.2. Khi cần thiết, tổ chức hội nghị chuyên đề với đại diện ban thường vụ quận ủy, huyện ủy; đại diện ủy ban nhân dân quận, huyện về các nội dung chuyên môn quan trọng.

3.1.3. Ban Giám đốc Sở Xây dựng chủ động gặp gỡ thường trực quận ủy, huyện ủy, ủy ban nhân dân quận, huyện trao đổi về các vấn đề phát sinh cần phối hợp giải quyết.

3.2. Quận ủy, huyện ủy

3.2.1. Hàng năm, ban thường vụ quận ủy, huyện ủy căn cứ chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, nội dung, kế hoạch đã thống nhất với Sở Xây dựng, đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, chỉ đạo cấp ủy Đội Thanh tra lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo chung của Sở Xây dựng và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong công tác thanh tra xây dựng trên địa bàn quận, huyện.

3.2.2. Chỉ đạo ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện cụ thể các chủ trương của quận ủy, huyện ủy về công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn; phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chủ trương công tác của cấp trên đối với với Đội Thanh tra.

3.2.3. Khi cần thiết, thường trực quận ủy, huyện ủy hoặc ủy ban nhân dân quận, huyện chủ động gặp gỡ, trao đổi với Sở Xây dựng về những vấn đề cần tập trung chỉ đạo Đội Thanh tra, nhất là những vấn đề bức xúc về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn để bàn thống nhất biện pháp chỉ đạo giải quyết.

3.2.4. Hàng năm hoặc khi có yêu cầu của Ban Giám đốc Sở Xây dựng, thường trực quận ủy, huyện ủy có nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đội Thanh tra gửi Sở Xây dựng để phối hợp quản lý tốt hoạt động của Đội Thanh tra.

Điều 4. Về công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ

4.1. Sở Xây dựng

4.1.1. Chủ động và chịu trách nhiệm thực hiện công tác quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ. Quá trình quy hoạch can trao đổi thống nhất ý kiến với ban thường vụ quận ủy, huyện ủy đối với các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội Thanh tra (sau đây gọi chung là cán bộ lãnh dạo). Thông tin kết quả về quy hoạch cán bộ đến ban thường vụ quận ủy, huyện ủy bằng văn bản trước 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày quyết định công nhận.

4.1.2. Chịu trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo và công chức của các Đội Thanh tra. Chỉ đạo và kiểm tra, giám sát cán bộ lãnh đạo các Đội Thanh tra trong việc tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, công chức tham dự đầy đủ các lớp học nghị quyết, học tập lý luận chính trị do ban thường vụ quận ủy, huyện ủy tổ chức.

4.1.3. Khi có yêu cầu điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật cán bộ lãnh đạo Đội Thanh tra, phải trao đổi bằng văn bản trước 15 (mười lăm) ngày làm việc với ban thường vụ quận ủy, huyện ủy để thống nhất ý kiến. Trường hợp có ý kiến khác nhau, Sở Xây dựng cân nhắc, quyết định và chịu trách nhiệm về việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo và báo cáo cho Thường trực Thành ủy (qua Ban Tổ chức Thành ủy) và Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Nội vụ thành phố).

4.1.4. Trường hợp bổ nhiệm cán bộ từ nguồn nhân sự tại chỗ, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo Đội Thanh tra, Ban Giám đốc Sở Xây dựng trao đổi thống nhất với ban thường vụ quận ủy, huyện ủy cùng phối hợp thực hiện theo quy trình.

4.1.5. Tham gia nhận xét, đánh giá và có ý kiến bằng văn bản khi bản thường vụ quận ủy, huyện ủy trao đổi việc bố trí nhân sự cấp ủy Đội Thanh tra, có văn bản trả lời trong 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị.

4.2. Quận ủy, huyện ủy

4.2.1. Chịu trách nhiệm quy hoạch chức danh bí thư, phó bí thư và chi ủy Đội Thanh tra trên cơ sở quy hoạch cán bộ của Sở Xây dựng. Thông tin việc xác nhận quy hoạch cấp ủy đến Sở Xây dựng trong 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày quyết định công nhận.

4.2.2. Chịu trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên cho cán bộ lãnh đạo, đảng viên, công chức của Đội Thanh tra; tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng và nghị quyết của cấp ủy các cấp, bồi dưỡng nhận thức chính trị định kỳ hoặc đột xuất theo nghị quyết của quận ủy, huyện ủy cho cán bộ lãnh đạo, đảng viên, công chức.

4.2.3. Tham gia nhận xét, đánh giá và có ý kiến bằng văn bản khi Sở Xây dựng trao đổi việc quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo của Đội Thanh tra trong 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị.

4.2.4. Trường hợp có ý kiến khác nhau về nhân sự cấp ủy, ban thường vụ quận ủy, huyện ủy cân nhắc, quyết định và có báo cáo Thường trực Thành ủy (qua Ban Tổ chức Thành ủy).

Điều 5. Về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể chính trị – xã hội

5.1. Sở Xây dựng

5.1.1. Nghiên cứu đưa nội dung công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, chủ động công tác thành tiêu chí xét thi đua hàng năm của ngành đối với Đội Thanh tra.

5.1.2. Hàng năm, Ban Giám đốc Sở Xây dựng có văn bản nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của Đội Thanh tra và của cán bộ lãnh đạo Đội trong năm, gửi ban thường vụ quận ủy, huyện ủy để làm cơ sở đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên Đội Thanh tra.

5.1.3. Trao đổi với ban thường vụ quận ủy, huyện ủy về những nội dung can thiết nhận nhằm toàn, củng cố chi ủy, xây dựng tổ chức đảng, các đoàn thế chính trị - xã hội Đội Thanh tra trong sạch, vững mạnh.

5.2. Quận ủy, huyện ủy

5.2.1. Lãnh đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng Đội Thanh tra xây dựng quy chế làm việc của chi bộ, cụ thể hoá các nội dung xây dựng đảng theo Quy định số 98-QĐ/TW ngày 22 tháng 03 năm 2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của bộ, chi bộ cơ sở cơ quan, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; phối hợp tốt với Sở Xây dựng trong công tác quản lý cán bộ, công chức; kịp thời đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, kịp thời các biểu hiện, hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm, cửa quyền, nhũng nhiễu, vòi vĩnh, hối lộ khi thực hiện công vụ của cán bộ, công chức.

5.2.2. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chi ủy, chi bộ Đội Thanh tra nâng cao lương lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, chủ động công tác; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

5.2.3. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm trên cơ sở kết quả hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên và nhận xét, đánh giá của Sở Xây dựng về hoạt động của Đội Thanh tra. Kết quả phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được thông báo đến Sở Xâydựng trong 10 (mười) ngày làm việc khi từ ngày ban thường vụ quận ủy, huyện ủy quyết định.

Điều 6. Về công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo

6.1. Khen thưởng

6.1.1. Sở Xây dựng căn cứ các tiêu chuẩn quy định của Nhà nước, của ngành hướng dẫn  các Đội Thanh tra tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm; trên cơ sở đề nghị của các Đội Thanh tra, của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng, Sở Xây dựng xét khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác theo quy định. Khi đề nghị khen thưởng từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên đối với với tập thể, cá nhân (đội trưởng, đội phó, chi ủy viên, đảng viên), cần tham khảo ý kiến và được sự thống nhất của ban thường vụ quận ủy, huyện ủy, ủy ban nhân dân quận, huyện. Trường hợp có ý kiến khác nhau, Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố).

6.1.2. Ban thườngvụ quận ủy, huyện ủy chỉ đạo cấp uỷ Đội Thanh tra tổng kết, đánh giá đúng thực chất tình hình hoạt động của tổ chức đảng hàng năm và đề nghị biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên theo quy định; khi nhận được văn bản của Sở Xây dựng trao đổi ý kiến đề nghị khen thưởng bậc cao đối với tập thể, cá nhân Đội Thanh tra, ban thường vụ quận ủy, huyện ủy có văn bản trả lời Sở Xây dựng chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc.

6.2. Kỷ luật

6.2.1. Sở Xây dựng căn cứ các quy định của Nhà nước, của ngành, hướng dẫn các Đội Thanh tra xem xét, đề xuất xử lý cán bộ, công chức vi phạm. Phối hợp với ban thường vụ quận ủy, huyện ủy giải quyết những vi phạm tại các Đội (nếu có), xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời cán bộ lãnh đạo, chi ủy viên, đảng viên vi phạm kỷ luật. Trường hợp đình chỉ công tác hoặc thi hành kỷ luật cán bộ lãnh đạo, chi ủy viên, đảng viên thì chủ động thông báo cho ban thường vụ quận ủy, huyện ủy để có chỉ đạo xem xét xử lý kỷ luật về mặt Đảng, đoàn thể.

6.2.2. Ban thường vụ quận ủy, huyện ủy xem xét xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng. Trường hợp đình chỉ sinh hoạt đảng hoặc thi hành kỷ luật Đảng đối với cán bộ, đảng viên Đội Thanh tra thì chủ động thông báo cho Sở Xây dựng xem xét, xử lý đồng bộ về mặt chính quyền.

6.3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

6.3.1. Ban Giám đốc Sở Xây dựng chủ động chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức của Đội Thanh tra và thông báo kết quả giải quyết cho ban thường vụ quận ủy, huyện ủy biết.

6.3.2. Ban thường vụ quận ủy, huyện ủy chủ động chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên Đội thanh tra, giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng và thông báo kết quả cho Sở Xây dựng biết.

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Giám đốc Sở Xây dựng và ban thường vụ quận ủy, huyện ủy căn cứ quy chế này xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Phân công một đồng chí Phó Giám đốc Sở Xây dựng, đồng chí Phó Bí thư thường trực quận ủy, huyện ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp.

Điều 8. Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các cấp ủy tổ chức đảng liên quan kiểm tra, giám sát, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy tình hình và kết quả thực hiện quy chế phối hợp theo định kỳ hàng năm.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh, Sở Xây dựng, Ban Thường vụ quận ủy, huyện ủy báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy bổ sung, điều chỉnh quy chế (qua Ban Tổ chức Thành ủy).

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/