Số lượt truy cập
21368888
Thông tin báo cáo thống kê
Số liệu thống kê, tổng hợp và phân tích về hồ sơ được giải quyết của tất cả các lĩnh vực Sở Xây dựng phụ trách (28/10/2013 15:39)

A.          Số liệu theo phòng, bộ phận chuyên môn

STT

Phòng, bộ phận chuyên môn

Tỉ lệ đúng hạn

(tổng hồ sơ hoàn tất trước hạn và đúng hạn/ tổng hồ sơ hoàn tất)

I                      

Phòng Quản lý kinh tế xây dựng (thủ tục 1, 2, 3)

tháng 9 năm 2013

88,9% (8/9)

 

Phòng Quản lý kinh tế xây dựng (thủ tục 1, 2, 3)

Quý III năm 2013

96,3% (26/27)

 

Phòng Quản lý kinh tế xây dựng (thủ tục 1, 2, 3)

09 tháng đầu năm 2013

98,6% (70/71)

II                   

Phòng Quản lý vật liệu xây dựng (thủ tục 4)

Tháng 9 năm 2013

100% (410/410)

 

Phòng Quản lý vật liệu xây dựng (thủ tục 4)

Quý III năm 2013

100% (1472/1472)

 

Phòng Quản lý vật liệu xây dựng (thủ tục 4)

09 tháng đầu năm 2013

100% (2177/2177)

III                

Phòng Phát triển nhà (thủ tục 5, 6, 7)

Tháng 9 năm 2013

80% (4/5)

 

Phòng Phát triển nhà (thủ tục 5, 6, 7)

Quý III năm 2013

93,8% (13/14)

 

Phòng Phát triển nhà (thủ tục 5, 6, 7)

09 tháng đầu năm 2013

 

98% (49/50)

IV               

Phòng Cấp phép xây dựng (thủ tục 8, 9, 10, 11, 12, 13)

Tháng 9 năm 2013

100% (44/44)

 

Phòng Cấp phép xây dựng (thủ tục 8, 9, 10, 11, 12, 13)

Quý III năm 2013

100% (108/108)

 

Phòng Cấp phép xây dựng (thủ tục 8, 9, 10, 11, 12, 13)

09 tháng đầu năm 2013

100% (328/328)

V                  

Phòng Thẩm định dự án (thủ tục 14, 15, 16, 17)

Tháng 9 năm 2013

100% (12/12)

 

Phòng Thẩm định dự án (thủ tục 14, 15, 16, 17)

Quý III năm 2013

100% (41/41)

 

Phòng Thẩm định dự án (thủ tục 14, 15, 16, 17)

09 tháng đầu năm 2013

100% (105/105)

VI               

Thanh tra Sở (thủ tục 18, 19, 20)

Tháng 9 năm 2013

--

 

Thanh tra Sở (thủ tục 18, 19, 20)

Quý III năm 2013

100% (3/3)

 

Thanh tra Sở (thủ tục 18, 19, 20)

09 tháng đầu năm 2013

100% (7/7)

VII            

Tổ Chuyên viên theo NĐ 71/CP (thủ tục 21, 22)

Tháng 9 năm 2013

100% (8/8)

 

Tổ Chuyên viên theo NĐ 71/CP (thủ tục 21, 22)

Quý III năm 2013

100% (28/28)

 

Tổ Chuyên viên theo NĐ 71/CP (thủ tục 21, 22)

09 tháng đầu năm 2013

100% (70/70)

VIII         

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng (Tổ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

(thủ tục 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33)

Tháng 9 năm 2013

100% (886/886)

 

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng (Tổ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

(thủ tục 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33)

Quý III năm 2013

100% (2858/2858)

 

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng (Tổ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

(thủ tục 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33)

09 tháng đầu năm 2013

100% (7686/7686)

 

B.          Số liệu theo thủ tục hành chính

 

STT

 

Thủ tục hành chính

 

Tỉ lệ đúng hạn

(tổng hồ sơ hoàn tất trước hạn và đúng hạn/ tổng hồ sơ hoàn tất)

 

1                    

Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C

Tháng 9 năm 2013

--

 

 

Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C

Quý III năm 2013

100% (8/8)

 

 

Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C

09 tháng đầu năm 2013

100% (18/18)

 

2                    

Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng

--

 

3                    

Thẩm định và phê duyệt (hoặc phê duyệt điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu dự án hoặc kế hoạch đấu thầu gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố nhóm B, C được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Sở quyết định đầu tư và các gói thầu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 9 năm 2013

88,9% (8/9)

 

 

Thẩm định và phê duyệt (hoặc phê duyệt điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu dự án hoặc kế hoạch đấu thầu gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố nhóm B, C được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Sở quyết định đầu tư và các gói thầu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Quý III năm 2013

94,7% (18/19)

 

 

Thẩm định và phê duyệt (hoặc phê duyệt điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu dự án hoặc kế hoạch đấu thầu gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố nhóm B, C được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Sở quyết định đầu tư và các gói thầu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

09 tháng đầu năm 2013

98,1% (52/53)

 

4                    

Tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Tháng 9 năm 2013

100% (410/410)

 

 

Tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Quý III năm 2013

100% (1472/1472)

 

 

Tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

09 tháng đầu năm 2013

100% (2177/2177)

 

5                    

Chuyển nhượng toàn bộ dự án nhà ở

Tháng 9 năm 2013

--

 

 

Chuyển nhượng toàn bộ dự án nhà ở

Quý III năm 2013

100% (2/2)

 

 

Chuyển nhượng toàn bộ dự án nhà ở

09 tháng đầu năm 2013

100% (2/2)

 

6                    

Xác nhận các đối tượng được phân chia nhà ở không phải thông qua sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 9 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ trên địa bàn thành phố

Tháng 9 năm 2013

0% (0/1)

 

 

Xác nhận các đối tượng được phân chia nhà ở không phải thông qua sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 9 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ trên địa bàn thành phố

Quý III năm 2013

0% (0/1)

 

 

Xác nhận các đối tượng được phân chia nhà ở không phải thông qua sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 9 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ trên địa bàn thành phố

09 tháng đầu năm 2013

0% (0/1)

 

7                    

Thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 9 năm 2013

100% (4/4)

 

 

Thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Quý III năm 2013

100% (13/13)

 

 

Thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

09 tháng đầu năm 2013

100% (46/46)

 

8                    

Cấp giấy phép xây dựng các công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng trên các tuyến, trục đường phố chính trên địa bàn thành phố đã quy định tại Phụ lục 1 Quyết định 68/2010/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 của UBND TP; các công trình văn hóa, lịch sử, tượng đài, công trình thuộc dự án và các công trình khác do UBND TP quy định; Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1; Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2; Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị

Tháng 9 năm 2013

100% (26/26)

 

 

Cấp giấy phép xây dựng các công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng trên các tuyến, trục đường phố chính trên địa bàn thành phố đã quy định tại Phụ lục 1 Quyết định 68/2010/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 của UBND TP; các công trình văn hóa, lịch sử, tượng đài, công trình thuộc dự án và các công trình khác do UBND TP quy định; Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1; Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2; Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị

Quý III năm 2013

100% (69/69)

 

 

Cấp giấy phép xây dựng các công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng trên các tuyến, trục đường phố chính trên địa bàn thành phố đã quy định tại Phụ lục 1 Quyết định 68/2010/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 của UBND TP; các công trình văn hóa, lịch sử, tượng đài, công trình thuộc dự án và các công trình khác do UBND TP quy định; Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1; Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2; Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị

09 tháng đầu năm 2013

100% (223/223)

 

9                    

Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng

Tháng 9 năm 2013

100% (2/2)

 

 

Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng

Quý III năm 2013

100% (4/4)

 

 

Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng

09 tháng đầu năm 2013

100% (11/11)

 

10               

Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng

Tháng 9 năm 2013

100% (11/11)

 

 

Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng

Quý III năm 2013

100% (25/25)

 

 

Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng

09 tháng đầu năm 2013

100% (70/70)

 

11               

Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng

Tháng 9 năm 2013

100% (2/2)

 

 

Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng

Quý III năm 2013

100% (5/5)

 

 

Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng

09 tháng đầu năm 2013

100% (15/15)

 

12               

Văn bản ý kiến thiết kế cơ sở các công trình chuyên ngành đối với dự án có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên (không phải là dự án nhà ở, công trình sử dụng vốn ngân sách)

Tháng 9 năm 2013

100% (3/3)

 

 

Văn bản ý kiến thiết kế cơ sở các công trình chuyên ngành đối với dự án có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên (không phải là dự án nhà ở, công trình sử dụng vốn ngân sách)

Quý III năm 2013

100% (5/5)

 

 

Văn bản ý kiến thiết kế cơ sở các công trình chuyên ngành đối với dự án có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên (không phải là dự án nhà ở, công trình sử dụng vốn ngân sách)

09 tháng đầu năm 2013

100% (9/9)

 

13               

Di dời công trình

--

 

14               

Thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách thành phố

Tháng 9 năm 2013

100% (1/1)

 

 

Thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách thành phố

Quý III năm 2013

100% (9/9)

 

 

Thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách thành phố

09 tháng đầu năm 2013

100% (24/24)

 

15               

Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố thuộc dự án nhóm B, C

Tháng 9 năm 2013

100% (4/4)

 

 

Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố thuộc dự án nhóm B, C

Quý III năm 2013

100% (21/21)

 

 

Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố thuộc dự án nhóm B, C

09 tháng đầu năm 2013

100% (45/45)

 

16               

Thẩm định và phê duyệt dự án phát triển nhà ở sử dụng vốn ngân sách thành phố

--

 

17               

Góp ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc nhóm B, C

Tháng 9 năm 2013

100% (7/7)

 

 

Góp ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc nhóm B, C

Quý III năm 2013

100% (11/11)

 

 

Góp ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc nhóm B, C

09 tháng đầu năm 2013

100% (36/36)

 

18               

Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở (theo thẩm quyền của Thanh tra chuyên ngành)

Tháng 9 năm 2013

--

 

 

Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở (theo thẩm quyền của Thanh tra chuyên ngành)

Quý III năm 2013

100% (3/3)

 

 

Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở (theo thẩm quyền của Thanh tra chuyên ngành)

09 tháng đầu năm 2013

100% (7/7)

 

19               

Giải quyết hồ sơ khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Xây dựng

--

 

20               

Giải quyết hồ sơ tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Xây dựng

--

 

21               

Giải quyết hồ sơ lựa chọn chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định đầu tư

Tháng 9 năm 2013

100% (2/2)

 

 

Giải quyết hồ sơ lựa chọn chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định đầu tư

Quý III năm 2013

100% (10/10)

 

 

Giải quyết hồ sơ lựa chọn chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định đầu tư

09 tháng đầu năm 2013

100% (30/30)

 

22               

Chấp thuận đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại

Tháng 9 năm 2013

100% (8/8)

 

 

Chấp thuận đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại

Quý III năm 2013

100% (18/18)

 

 

Chấp thuận đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại

09 tháng đầu năm 2013

100% (40/40)

 

23               

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2)

Tháng 9 năm 2013

100% (1/1)

 

 

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2)

Quý III năm 2013

100% (1/1)

 

 

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2)

09 tháng đầu năm 2013

100% (5/5)

 

24               

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

Tháng 9 năm 2013

100% (70/70)

 

 

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

Quý III năm 2013

100% (163/163)

 

 

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

09 tháng đầu năm 2013

100% (621/621)

 

25               

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1)

--

 

26               

Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất)

--

 

27               

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng công trình (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất)

--

 

28               

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

Tháng 9 năm 2013

100% (103/103)

 

 

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

Quý III năm 2013

100% (259/259)

 

 

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

09 tháng đầu năm 2013

100% (685/685)

 

29               

Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư

Tháng 9 năm 2013

100% (288/288)

 

 

Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư

Quý III năm 2013

100% (907/907)

 

 

Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư

09 tháng đầu năm 2013

100% (2229/2229)

 

30               

Cấp chứng chỉ định giá bất động sản

Tháng 9 năm 2013

100% (39/39)

 

 

Cấp chứng chỉ định giá bất động sản

Quý III năm 2013

100% (92/92)

 

 

Cấp chứng chỉ định giá bất động sản

09 tháng đầu năm 2013

100% (258/258)

 

31               

Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

Tháng 9 năm 2013

100% (58/58)

 

 

Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

Quý III năm 2013

100% (174/174)

 

 

Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

09 tháng đầu năm 2013

100% (473/473)

 

32               

Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất)

--

 

33               

Cấp mới, cấp lại, cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Tháng 9 năm 2013

100% (327/327)

 

 

Cấp mới, cấp lại, cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Quý III năm 2013

100% (1262/1262)

 

 

Cấp mới, cấp lại, cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

09 tháng đầu năm 2013

100% (3415/3415)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/