Số lượt truy cập
20012490
Vật Liệu xây dựng
Về đơn giản hóa thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính “Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” theo Thông báo số: 2952 /TB-SXD-VP ngày 10/3/2017 của Sở Xây dựng (14/3/2017 09:25)

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (VLXD);

Căn cứ Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD mã số QCVN 16:2014/BXD;

Căn cứ Công văn số 2144/TĐC-HCHQ ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy;

Nhằm tăng cường thực hiện Chths17/CT-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Thng Chính phủ vmt sbin pháp chn chnh tình trng lm dng yêu cu np bn sao có chng thc đi vi các giy t, văn bn khi thc hin thtc hành chính; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và to điu kin thun li cho doanh nghip thc hin thtc công bhp quy sn phm, hàng hóa VLXD theo quy đnh; góp phần tăng cường quản lý chất lượng sn phm, hàng hóa VLXD trên địa bàn Thành phố;

Sở Xây dựng Thành phố thông báo, kể từ ngày ban hành Thông báo này, khi thực hiện thtc đăng ký hồ sơ công bhp quy sn phm, hàng hóa VLXD tại Sở Xây dựng; các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa VLXD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy từ 02 bộ trở lên vào cùng thời điểm, thực hiện như sau:

- Chỉ nộp 01 bn Giy đăng ký doanh nghip hoc Giy đăng ký kinh doanh hoc đăng ký hkinh doanh hoc Giy chng nhn đu tư hoc Quyết đnh thành lp hoc giy tkhác theo quy đnh ca pháp lut.

- Trong trường hợp các bộ hồ sơ đăng ký có cùng Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; chỉ cần nộp 01 bn Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

2. Có quyn la chn np bn sao tsgc, bn sao có chng thc hoc bn sao có xut trình bn chính đđi chiếu đối với các thành phần hồ sơ quy định tại Đim b và Điểm c Khon 1; Đim b, Điểm d và Điểm đ Khon 2 Điu 14 - Thông tư s28/2012/TT-BKHCN, thực hiện như sau:

- Giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật).

- Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

- Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh).

- Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; tổ chức, cá nhân công bố hợp quy được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001)).

Trên đây là nội dung thông báo của Sở Xây dựng về đơn giản hóa thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính “Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”. Đề nghị các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở; các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/