Số lượt truy cập
22190014
Phản hồi ý kiến của Tổ chức và cá nhân
Hướng dẫn thực hiện Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 và Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ (23/6/2017 16:17)

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 22/BQL ngày 9 tháng 5 năm 2017 của Ban Quản lý xây dựng Nông thôn mới xã Xuân Thới Sơn, qua đó đề nghị Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 và Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015. Sau khi xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1.  Về kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP: “công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách”, không phân biệt cấp công trình phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình. Riêng đối với công trình cấp IV sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu theo quy định của Nghị định này. Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo về kết quả nghiệm thu nêu trên cho cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp tại Điểm c Khoản 2 Điều này để tổng hợp, theo dõi.

Do đó, các dự án hạ tầng nông thôn mới xã Xuân Thới Sơn huyện Hóc Môn được xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn giao Ban Quản lý xây dựng Nông thôn mới xã Xuân Thới Sơn làm chủ đầu tư đều thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

2.  Về nội dung “Đối với công trình chủ đầu tư đang thực hiện (công trình cấp IV) thì việc lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực theo yêu cầu của cơ quan chủ trì thẩm định để thẩm tra phục vụ công tác thẩm định thì có phù hợp theo quy định tại Điều 30 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 ?”

Công trình Chủ đầu tư đang thực hiện (công trình hạ tầng cấp IV) có vốn ngân sách nhà nước, việc lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực theo yêu cầu của cơ quan chủ trì thẩm định để thẩm tra phục vụ công tác thẩm định phải tuân thủ theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

-       Về nội dung “Nếu công trình cấp IV được thẩm tra thì điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân có bắt buộc thực hiện theo quy định tại điều này ?”:

Trường hợp công trình được thẩm tra thì việc lựa chọn điều kiện năng lực của tư vấn thẩm tra phải tuân thủ theo quy định tại Điều 69 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 10 của Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016.

3.  Về nội dung trong một dự án có nhiều loại và nhiều cấp công trình khác nhau: “Đối với các dự án đường giao thông có hệ thống thoát nước Þ600 chủ đầu tư đang thực hiện thì cấp công trình đường là cấp IV, cấp công trình hạ tầng kỹ thuật là cấp III. Như vậy, cấp của công trình này là cấp IV hay cấp III ?”

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 59/2015/NĐ-CP, dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mô, tính chất, loại công trình chính của dự án gồm: Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B và dự án nhóm C. Ngoài ra, theo quy định về phân cấp công trình xây dựng tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 của Bộ Xây dựng:

“b) Trường hợp dự án đầu tư xây dựng gồm nhiều công trình chính độc lập với nhau, áp dụng cấp của công trình chính có cấp cao nhất xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này;

c) Trường hợp dự án đầu tư xây dựng có dây chuyền công nghệ chính, tổ hợp công trình chính, áp dụng cấp công trình xác định theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này”.

Do hệ thống thoát nước Þ600 thuộc công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III nên việc xác định thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình áp dụng cấp công trình là cấp III.

Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng thông tin đến Ban Quản lý xây dựng Nông thôn mới xã Xuân Thới Sơn được biết và tổ chức thực hiện theo quy định.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/