Số lượt truy cập
22163040
Phản hồi ý kiến của Tổ chức và cá nhân
Về đóng dấu các bản vẽ thiết kế thi công xây dựng đã được phê duyệt thuộc công trình Xây dựng Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động (5/6/2017 13:10)

Ngày 10 tháng 5 năm 2017, Sở Xây dựng nhận được Công văn số 246/QĐ-BQL ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề nghị đóng dấu các bản vẽ thiết kế thi công xây dựng đã được phê duyệt thuộc công trình Xây dựng Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động. Về việc này, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

a. Hồ sơ thiết kế và dự toán Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động đã được Sở Xây dựng thẩm định và đóng dấu (Gồm bản vẽ và dự toán xây dựng) theo quy định tại Khoản 3, Điều 9 của Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016.

b. Ngày 10 tháng 5 năm 2017, Sở Xây dựng có nhận được Công văn của Chủ đầu tư đề nghị đóng dấu thẩm định cho các bản vẽ chưa đóng dấu. Ý kiến của Sở Xây dựng về nội dung này như sau:

- Sở Xây dựng thẩm định trên cơ sở hồ sơ trình của Chủ đầu tư theo quy trình thẩm định được quy định tại Khoản 2, Điều 30 của Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015.

-  Nội dung thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình nêu trên căn cứ vào Điều 83 Luật Xây dựng 2014 và Mẫu số 07 Phụ lục II của Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính Phủ. Trong đó, có nội dung “Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công trình, mức độ an toàn công trình và đảm bảo an toàn của công trình lân cận” (Mục III.5, Mẫu số 07 Phụ lục II của Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015).

- Theo quy định tại khoản 2, Điều 20 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình, quy định: “Nhà thầu thiết kế chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế xây dựng công trình do mình thực hiện; việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế của cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư, người quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của nhà thầu thiết kế về chất lượng thiết kế xây dựng công trình do mình thực hiện”.

Sau khi đối chiếu các quy định nêu trên, Sở Xây dựng đã đóng dấu thẩm định hồ sơ gồm một số bản vẽ thiết kế thi công chủ yếu như kiến trúc, thiết kế cấp thoát nước, thiết kế điện, kết cấu (ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình). Các bản vẽ triển khai chi tiết về kiến trúc, điện, cấp thoát nước thuộc về bản vẽ biện pháp thi công, thuộc quyền phê duyệt của Chủ đầu tư; Sở Xây dựng sẽ không đóng dấu thẩm định theo quy định.

 

Sở Xây dựng trả lời cho Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình - Sở Lao động Thương binh và Xã hội, để biết và thực hiện theo quy định./.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/