Số lượt truy cập
21431005
Phản hồi ý kiến của Tổ chức và cá nhân
Hướng dẫn về thẩm quyền quyết định, phê duyệt phương án phá dỡ công trình, nhà ở riêng lẻ (24/8/2017 13:22)

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 334/UBND-QLĐT ngày 24/3/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về việc hướng dẫn xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phá dỡ công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Quận 11; Qua đó, đề nghị Sở Xây dựng có ý kiến hướng dẫn về việc: “xác định loại công trình yêu cầu bắt buộc phải có phương án, giải pháp phá dỡ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Quy định thẩm quyền phê duyệt phương án, giải pháp phá dỡ của cơ quan nhà nước đối với từng loại công trình”. Sau khi rà soát, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

- Về phá dỡ công trình xây dựng: theo quy định tại điểm a và điểm e Khoản 1 Điều 118 Luật Xây dựng, việc phá dỡ công trình: “Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình mới; Nhà ở riêng lẻ có nhu cầu phá dỡ để xây dựng mới”; và tại điểm a Khoản 2 Điều 118 Luật Xây dựng quy định “phá dỡ công trình chỉ được thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)”.

- Về thẩm quyền quyết định phá dỡ công trình: theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (vẫn còn hiệu lực, căn cứ theo Quyết định số 1406/QĐ-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2016), thẩm quyền quyết định phá dỡ công trình quy định như sau:

a) Ủy ban nhân dân các cấp quyết định phá dỡ công trình để giải phóng mặt bằng theo quy hoạch xây dựng và các công trình phải cưỡng chế phá dỡ theo quy định của pháp luật.

b) Chủ đầu tư dự án, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý, sử dụng công trình quyết định phá dỡ công trình được quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 12/CP.

- Trách nhiệm, thẩm quyền phê duyệt phương án phá dỡ công trình:

Theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 10 Thông tư 03/2009/TT-BXD: người quyết định phá dỡ công trình có trách nhiệm phê duyệt phương án phá dỡ.

Đối với các công trình phá dỡ do Ủy ban nhân dân các cấp quyết định phá dỡ công trình để giải phóng mặt bằng theo quy hoạch xây dựng và các công trình phải cưỡng chế phá dỡ theo quy định của pháp luật thì phương án phá dỡ phải được cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt được quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về xử lý vi phạm trật tư xây dựng đô thị, trừ các trường hợp sau:

+ Công trình xây dựng tạm;

+ Bộ phận công trình, công trình xây dựng có độ cao từ 3m trở xuống so với nền đất;

+ Móng công trình xây dựng là móng gạch, đá; móng bê tông độc lập không liên kết với những công trình lân cận.

Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng thông tin đến Ủy ban nhân dân Quận 11 được biết và tổ chức thực hiện theo quy định./.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/