title Thanh tra Sở

Hội nghị xây dựng Đề án tổng thể các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố
Thứ hai, 29/07/2019, 02:27 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Hội nghị tập trung thảo luận liên quan đến các nội dung:

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố; đảm bảo các công trình vi phạm trật tự xây dựng phải được kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; các Quyết định xử lý vi phạm hành chính phải được thực thi, đảm bảo tính nghiêm minh của công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động xây dựng, công tác quản lý phải đảm bảo ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư; từng bước chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước tại các cấp.

- Phát huy vai trò của cấp ủy trong chỉ đao, kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn; tập trung chỉ đạo tổng rà soát, đánh giá tình hình xây dựng trên địa bàn và chỉ rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã và cấp ủy cùng cấp, cá nhân người đứng đầu trong việc để xảy ra các sai phạm về xây dựng không phép, sai phép, không đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Đề xuất các giải pháp khắc phục triệt để tình hình trên, lập lại trật tự quản lý xây dựng trên địa bàn trước Đại hội Đảng bộ các phường, xã và quận, huyện (theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Công văn số 1371-CV/TU ngày 05 tháng 7 năm 2019).

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát huy vai trò phản biện xã hội, trách nhiệm kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng.

- Nâng cao hiêu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 07 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 30 tháng 7 năm 2019.

- Đia điểm: Hội trường Thành ủy số 272 đường Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3.

Chương trình Hội nghị

Thời gian

Nội dung

07h30-08h00

Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu Hội nghị

08h00-08h15

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; thông qua chương trình Hội nghị.

08h15-08h45

- Báo cáo thực trạng công tác quản lý trật tự xây dựng; đánh giá, đề xuất giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

08h45-10h00

1. Tham luận về Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát huy vai trò phản biện xã hội, trách nhiệm kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng.

2. Tham luận về Công tác phòng, chống tham nhũng và giải pháp khắc phục, ngăn chặn tham nhũng vặt trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng.

3. Tham luận về Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

4. Tham luận về Sự lãnh đạo của cấp ủy trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

5. Tham luận về Thực trạng công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; kinh nghiệm thực tiễn và giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trong thời gian tới.

10h00-11h00

Hội nghị thảo luận

11h00-11h30

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị

11h00-11h45

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo

11h45

Phát biểu bế mạc Hội nghị

 

 

Số lượng lượt xem: 725
Tin đã đưa