Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng

Quyết định số 1530/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 11/10/2019 của Sở Xây dựng về việc thu hồi và cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (14/10/2019)
Thông báo số 13032/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 11/10/2019 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 20 năm 2019 (14/10/2019)
Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra sản phẩm, hàng hóa VLXD trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 (14/10/2019)
Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (14/10/2019)
Thông báo số 12855/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 09/10/2019 của Sở Xây dựng về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (11/10/2019)
Thông báo số 12885/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 09/10/2019 của Sở Xây dựng về danh sách tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (11/10/2019)
Thông báo số 12954/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 10/10/2019 của Sở Xây dựng về tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (11/10/2019)
Quyết định số 1495/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/10/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (11/10/2019)
Quyết định số 1496/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/10/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (11/10/2019)
Quyết định số 1508/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/10/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (11/10/2019)
Quyết định số 1509/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/10/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (11/10/2019)
Quyết định số 1507/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/10/2019 của Sở Xây dựng về việc thu hồi và cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (11/10/2019)
Quyết định số 1505/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/10/2019 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh nội dung thông tin chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (11/10/2019)
Quyết định số 1504/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/10/2019 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh nội dung thông tin chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (11/10/2019)
Quyết định số 1503/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/10/2019 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh nội dung thông tin chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (11/10/2019)
Quyết định số 1513/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/10/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (11/10/2019)
Quyết định số 1526/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/10/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (11/10/2019)
Quyết định số 1514/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/10/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (11/10/2019)
Quyết định số 1515/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/10/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (do bị mất) (11/10/2019)
Quyết định số 1525/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/10/2019 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh nội dung thông tin chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (11/10/2019)